Số ký hiệu văn bản

146/2005/QĐ-TTg

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 15/06/2005
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định số 146/2005/QĐ-TTg ngày 15/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách thu hồi đất sản xuất của các nông trường, lâm trường để giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo
Cơ quan ban hành
  • Chính Phủ
Lĩnh vực văn bản
  • Chương trình 134
Người ký
<P align=center><FONT size=2>&nbsp;</FONT><FONT size=2><STRONG>QUYẾT ĐỊNH<BR>Số 146/2005/QĐ-TTg ngày 15/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ<BR>Về chính sách thu hồi đất sản xuất của các nông trường, lâm trường để giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo<BR>_________________</STRONG></FONT></P>
<P align=center><FONT size=2><STRONG>THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ</STRONG></FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của chính phủ về thi hành Luật Đất đai;</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,</FONT></P>
<P align=center><FONT size=2><STRONG>QUYẾT ĐỊNH</STRONG></FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2><STRONG>Điều 1</STRONG>. Ban hành chính sách thu hồi đất sản xuất của các nông trường, lâm trường (kể cả vườn cây lâu năm, rừng trồng) để giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo theo Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2><STRONG>Điều 2.</STRONG> Việc thu hồi đất sản xuất, vườn cây lâu năm, rừng trồng của các nông trường, lâm trường, chỉ được thực hiện rà soát hiên trạng sử dụng đất và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của các nông trường, lâm trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo Quyết định số 264/2003/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp quản lý, sử dụng đất trong các nông, lâm trường quốc doanh.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2><STRONG>Điều 3.</STRONG> Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định thu hồi đất sản xuất của nông trường, lâm trường giao cho Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh ( sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) để giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. Việc bồi thường đất và tài sản được thực hiện như sau:</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>1. Về đất:</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>a) Đất sản xuất của nông trường, lâm trường đã chuyển sang thuê đất hoặc được nhà nước cho thuê đất sau ngày 01 tháng 01 năm 1999, đã trả tiền thuê đất cho nhiều năm hoặc trả tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê đất, khi nhà nước thu hồi được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại (gồm : tiền thuê đất trả trước còn lại, chi phí san lấp mặt bằng và một số chi phí khác liên quan trực tiếp có căn cứ chứng minh đã đầu tư vào đất mà đến thời điểm Nhà nước thu hồi đất còn chưa thu hồi được).</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>Tiền thuê đất đã trả cho thời gian thuê đất còn lại được xác định theo thời gian đã trả tiền thuê đất còn lại nhân với đơn giá thuê đất của loại đất đang sử dụng (đất sản xuất) tại thời điểm thu hồi đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của Chính phủ nhân với diện tích đất thuê.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>2. Về vườn cây lâu năm, rừng trồng trên đất bị thu hồi.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>a) Vườn cây lâu năm, rừng trồng của nông trường, lâm trường bao gồm: cây công nghiệp, cây ăn quả, cây lấy gỗ, cây lấy lá, cây rừng được hình thành từ nguồn vốn vay hoặc từ nguồn vốn đầu tư của hộ gia đình, cá nhân nhận khoán của nông trường, lâm trường thì khi nhà nước thu hồi đất được bồi thường theo giá trị hiện có của vườn cây; giá trị này không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất. Giá trị vườn cây lâu năm, rừng trồng được xác định theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>b) Vườn cây lâu năm, rừng trồng của nông trường, lâm trường được hình thành từ các nguồn vốn khác không thuộc quy định tại điểm a khoản này khi Nhà nước thu hồi thì không được bồi thường;</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>c) Cây rừng tái sinh, cây rừng được trồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước (kể cả từ nguồn vốn của các dự án đầu tư phát triển rừng) mà nông trường, lâm trường đã giao khoán cho hộ gia đình, cá nhân trồng, khoanh nuôi, bảo vệ, tái sinh rừng, khi Nhà nước thu hồi được bồi thường về cây rừng trồng trên đất. Mức bồi thường tương đương với mức phân chia sản phẩm do Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định tại Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>3. Về nhà, công trình xây dựng khác gắn với đất:</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>a) Nhà, công trình xây dựng khác và cac tài sản khác gắn liền với đất của nông trường, lâm trường được đầu tư, xây dựng phục vụ trực tiếp cho sản xuất của thửa (lô) đất bị thu hồi; mà vốn đầu tư các tài sản này được hình thành từ nguồn vốn vay hoặc vốn đầu tư hộ gia đình, cá nhân nhận khoán của các nông trường, lâm trường; khi Nhà nước thu hồi đất được bồi thường theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>b) Nhà, công trình xây dựng khác... gắn liền với đất được đầu tư&nbsp; từ các nguồn vốn khác không thuộc quy định tại điểm a khoản này&nbsp; khi Nhà nước thu hồi thì không được bồi thường.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2><STRONG>Điều 4.</STRONG> Nguồn vốn để bồi thường theo quy định tại Điều 3 Quyết định này bao gồm:</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>1. Ngân sách trung ương đảm bảo kinh phí chi trả tiền bồi thường với mức bình quân 5.000.000.đồng /ha (năm triệu đồng).</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thu hồi đất của nông trường, lâm trường giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo phải đảm bảo phần kinh phí bằng nguồn ngân sách địa phương không thấp hơn 20% so với vốn của ngân sách trung ương đảm bảo.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>3. Nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định tại khoản 2 điều 5 Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2><STRONG>Điều 5</STRONG>. Việc đánh giá lại giá trị vườn cây, rừng trồng để bàn giao.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>1.Thành lập Hội đồng đánh giá lại vườn cây giá trị lâu năm, rừng trồng, xác định giá trị tài sản là nhà, các công trình khác (nếu có). Thành viên của Hội đồng gồm: lãnh đạo Sở Tài chính là Chủ tịch Hội đồng, các thành viên là đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các thành viên khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phù hợp với thực tế ở địa phương.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được phép thuê tổ chức của Nhà nước có chức năng định giá lại tài sản để đánh giá lại giá trị vườn cây, rừng trồng, xác định giá trị tài sản nhận công trình xây dựng khác (nếu có).</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>2.Căn cứ để đánh giá lại giá trị vườn cây, rừng trồng là thực trạng vườn cây, rừng trồng tính theo giá bán vườn cây, rừng trồng ở thị trường địa phương tại thời điểm bàn giao, đồng thời có xem xét giá trị đầu tư thực tế cho vườn cây, rừng trồng đến thời điểm bàn giao.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2><STRONG>Điều 6.</STRONG> Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo được giao đất sản xuất từ nguồn thu hồi từ các nông trường, lâm trường do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và có tham khảo ý kiến của Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, các cơ quan chức năng của huyện.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2><STRONG>Điều 7.</STRONG> Bàn giao đất sản xuất, vườn cây, rừng trồng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>1. Việc bàn giao được thực hiện trực tiếp giữa các nông trường, lâm trường có đất sản xuất bị thu hồi với Ủy ban nhân dân cấp huyện và hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>2. Đất sản xuất, vườn cây, rừng trồng được đầu tư không phải từ nguồn vốn vay của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoặc vốn đầu tư của hộ gia đình, cá nhân nhận khoán (bao gồm kinh phí khai hoang, đầu tư vào đất, trồng, chăm sóc vườn cây, rừng) thì bàn giao theo đúng quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>3. Đất sản xuất, vườn cây, rừng trồng được đầu tư từ nguồn vốn vay của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoặc đầu tư từ nguồn vốn của hộ gia đình, cá nhân nhận khoán thì khi thu hồi đất phải thực hiện bồi thường theo quy định tại Điều 3, Điều 5 Quyết định này; đồng thời thực hiện bàn giao đất, vườn cây, rừng trồng cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>4. Nội dung biên bản bàn giao đất sản xuất gồm:</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>a) Bên giao, nhận và đại diện các cơ quan có chức năng của địa phương;</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>b) Vị trí, địa điểm, diện tích, loại đất, thời hạn sử dụng đất (các trích lục bản đồ)</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>c) Hiện trạng vườn cây, rừng trồng;</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>d) Tổng giá trị tài sản, vườn cây, rừng trống giao cho hộ gia đình, trong đó:</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>- Giá trị vườn cây, rừng trồng theo giá đánh giá lại;</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>- Giá trị tài sản là nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất sản xuất.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>đ) Các thông tin khác có liên quan.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2><STRONG>Điều 8.</STRONG> Ghi tăng, giảm tài sản được thực hiện như sau:</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>1. Nông trường, lâm trường có đất sản xuất bị nhà nước thu hồi thực hiện ghi giảm tài sản: nhà, công trình xây dựng khác(nếu có)... vườn cây lâu năm, rừng trồng được đầu tư từ nguồn vốn vay hoặc đầu tư từ nguồn vốn vay của hộ gia đình, cá nhân nhận khoán quy định tại khoản 3 Điều 7 Quyết định này.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2><STRONG>Điều 9.</STRONG> Quyền lợi và nghĩa vụ của hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo được giao đất sản xuất do thu hồi của nông trường, lâm trường.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>1. Về quyền lợi:</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>a) Về đất sản xuất: có quyền sử dụng đất và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật về đất đai;</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>b) Về vườn cây, rừng trồng: được quản lý chăm sóc và được hưởng lợi từ vườn cây, rừng trồng.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>2. Về nghĩa vụ:</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>a) Về đất sản xuất: Sử dụng đất theo đúng mục đích sử dụng khi được giao hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>b) Chấp hành quy định của nhà nước về quản lý sử dụng đất đai, nghĩa vụ tài chính về đất đai và pháp luật về bảo vệ rừng và lâm nghiệp.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>3. Không được chuyển đổi, chuyển nhượng vườn cây, rừng trồng do Nhà nước giao trong thời hạn 10 năm, kể từ ngày được giao đất. Trường hợp không còn nhu cầu tiếp tục sử dụng đất sản xuất, vườn cây, rừng trồng do Nhà nước giao thì Nhà nước thu hồi và không được bồi thường.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2><STRONG>Điều 10.</STRONG> Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>1. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>a) Tổng hợp báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình, kết quả thi hành Quyết định này;</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của các địa phương và nông trường, lâm trường;</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>c) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và đầu tư để bố trí , kết hợp với nguồn kinh phí phục vụ cho các chương trình, mục tiêu để đảm bảo đủ kinh phí thực hiện Quyết định này.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của các nông trường, lâm trường; kết quả sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh theo quy định tại Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh và Quyết định số 264/2003/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp quản lý, sử dụng&nbsp; đất trong các nông lâm, lâm trường quốc doanh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để:</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>a) Quyết định thu hồi đất sản xuất của các nông trường, lâm trường;</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>b) Thành lập Hội đồng định giá tài sản hoặc giao cho các đơn vị. cơ quan có chức năng xác định giá trị tài sản để định giá khi thu hồi đất sản xuất của nông trường lâm trường ;</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>c) Tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn vốn do ngân sách trung ương bố trí tại khoản 1 Điều 4 Quyết định này để thực hiện;</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>d) Định kỳ 6 tháng một lần lập báo cáo tình hình thực hiện thu hồi đất sản xuất của các nông trường, lâm trường, giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo gửi Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban dân tộc, Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình để hướng dẫn các địa phương, tổ chức có thi hành Quyết định này.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2><STRONG>Điều 11.</STRONG> Hiệu lực thi hành.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh , thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.&nbsp;&nbsp;</FONT></P>
<P>
<TABLE width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD width="50%">
<P align=justify><FONT size=2></FONT></P></TD>
<TD width="50%">
<P align=center><FONT size=2>THỦ TƯỚNG</FONT></P><FONT size=2>
<P align=center><FONT size=2><STRONG>Phan Văn Khải</STRONG> </FONT><EM>(Đã ký)</EM></FONT></P>
<P align=center>&nbsp;</P></TD></TR></TBODY></TABLE></P>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.