Số ký hiệu văn bản

2590/GD-ĐT

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 13/08/1997
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định số 2590/GD-ĐT ngày 14-8-1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức và hoạt động của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (PTDTNT)
Cơ quan ban hành
  • Bộ Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực văn bản
  • Tổ chức - Hoạt động
Người ký
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>QUYẾT ĐỊNH<BR>Số 2590/GD-ĐT ngày 14-8-1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo<BR>Về tổ chức và hoạt động của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT)<BR>-----------------</B></FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về quyền hạn và trách nhiệm quản lý các Bộ và cơ quan ngang Bộ;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Căn cứ vào đề nghị của các ông: Vụ trưởng Vụ Trung học Phổ thông, Vụ trưởng Vụ Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Công tác Chính trị, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ.</FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>QUYẾT ĐỊNH:</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 1. </B>Nay ban hành bản Quy định về tổ chức và hoạt động của các trường PTDTNT;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 2. </B>Bản quy định này áp dụng cho tất cả các trường PTDTNT sau 15 kể từ ngày ký và thay cho bản qui định được ban hành theo quyết định 651/QĐ ngày 29/6/1985 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 3.</B> Các ông Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc TW, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.</FONT></P>
<P>&nbsp;
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=7 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=top width="40%">
<P></P></TD>
<TD vAlign=top width="60%">
<P align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC<BR> VÀ ĐÀO TẠO<BR>THỨ TRƯỞNG<BR><BR></STRONG></FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>PGS.PTS Trần Xuân Nhĩ</STRONG> <EM>(đã ký)</EM></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE>
<HR>

<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>QUY ĐỊNH<BR>VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ (PTDTNT)</B></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) là trường phổ thông tạo nguồn cán bộ dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; trường có vị trí quan trọng trong sự nghiệp phát triển giáo dục ở miền núi, vùng dân tộc.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành bản Quy định này với mục đich thống nhất lại một số vấn đề cơ bản nhằm hoàn thiện mô hình trường PTDTNT góp phần nâng cao hiệu quả và mục tiêu đào tạo của trường.</FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>CHƯƠNG I:<BR>ĐIỀU KHOẢN CHUNG</B></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2><B>A. Mục đích mở trường và mục tiêu đào tạo của trường PTDTNT.</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 1.</B> Mục đích mở trường PTDTNT là tạo nguồn cho các trường đại học và chuyên nghiệp để đào tạo cán bộ cho các dân tộc trước hết là giáo viên, cán bộ y tế, cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn khoa học kỹ thuật. Đồng thời việc mở trường PTDTNT còn nhằm đào tạo lực lượng lao động có trình độ văn hoá, kỹ thuật, có sức khoẻ và phẩm chất tốt để tham gia vào công cuộc xây dựng quê hương miền núi, vùng dân tộc.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 2.</B> Mục tiêu đào tạo của trường PTDTNT là chuẩn bị cho học sinh sau khi học hết cấp ra trường có thể thích ứng nhanh chóng với sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cụ thể là:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Học sinh phải đươc trang bị kiến thức để có hiểu biết về Tổ quốc, về cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, về nghĩa vụ và quyền lợi công dân, về tinh thần làm chủ và nếp sống văn minh, về nền văn hoá vật chất và văn hoá tinh thần của các dân tộc thiểu số, về những cuộc vận động lớn của Đảng và Nhà nước đang tiến hành ở miền núi, vùng dân tộc...</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Học sinh phải được chuẩn bị để đạt được chuẩn kiến thức các môn học ở các lớp như học sinh các trường Phổ thông trong cả nước.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Học sinh phải được rèn luyện thông qua các hoạt động trong và ngoài trường để sau khi ra trường có thể tham gia tổ chức và điều khiển các hoạt động cải tạo và xây dựng xã hội trong cộng đồng các dân tộc ở địa phương.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>B. Vị trí, tính chất nhiệm vụ của trường PTDTNT.</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 3.</B> Trường PTDTNT nằm trong hệ thống các trường phổ thông công lập của cả nước. Trường ở vị trí mũi nhọn trong sự nghiệp giáo dục ở miền núi, vùng dân tộc. Trường được coi là một loại trường tạo nguồn đào tạo cán bộ dân tộc, một trung tâm văn hoá, khoa học, kỹ thuật ở địa phương.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 4.</B> Trường PTDTNT là trường phổ thông dành cho thanh thiếu niên các dân tộc thiểu số, bản thân và gia đình thường trú ở vùng cao, vùng sâu, xa xôi, hẻo lánh... Học sinh được nhà nước đảm bảo các điều kiện cần thiết để ăn học, được nhà trường tổ chức nuôi dạy và sống nội trú ở trường trong quá trình học tập. Tính chất của trường phổ thông (PT), dân tộc (DT), đặc điểm nổi bật là trường nội trú (NT).</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 5. </B>Ngoài những nhiệm vụ đã được ghi trong Điều lệ trường phổ thông, trường PTDTNT còn có nhiệm vụ:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1. Thực hiện tuyển sinh đúng đối tượng theo chỉ tiêu kế hoạch được giao hàng năm.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2. Thực hiện giáo dục toàn diện, chuẩn bị tốt cho học sinh học lên bậc học trên, theo học trong các trường chuyên nghiệp đào tạo nghề hoặc tổ chức đào tạo ngắn hạn theo yêu cầu của địa phương như giáo dục, y tế, lâm nghiệp... để phục vụ địa phương.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>3. Tổ chức nuôi dưỡng học sinh theo đúng các chế độ chính sách của nhà nước; chăm lo tổ chức tốt đời sống nội trú cho học sinh.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>4. Giáo dục hướng nghiệp, phối hợp với các cấp, các ngành trong việc định hướng đào tạo, hướng dẫn học sinh chọn nghề phù hợp với khả năng của bản thân và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Giáo dục học sinh tinh thần sẵn sàng phục vụ quê hương sau khi được đào tạo tiếp tục ở trường đào tạo nghề. Có kế hoạch theo dõi số học sinh ra trường để đánh giá hiệu quả đào tạo.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>5. Xây dựng mối quan hệ tốt với các cấp, các ngành, các cộng đồng dân tộc, nơi có học sinh theo học ở trường, để tạo ra môi trường giáo dục tốt.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>C. Hệ thống, mạng lưới, qui mô, điều kiện mở trường PTDTNT.</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 6.</B> Căn cứ yêu cầu đào tạo cán bộ dân tộc của địa phương và đất nước, hệ thống trường PTDTNT được hình thành từ cụm xã đến các khu vực của TW.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1. Ở những vùng phát triển giáo dục gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, chưa phổ cập giáo dục tiểu học thì trường PTDTNT được mở dưới hình thức bán trú ở các cụm xã cho học sinh lớp 4, lớp 5.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2. Trường PTDTNT huyện chỉ mở ở bậc PTTHCS. Nếu huyện không có trường bán trú ở các cụm xã thì trường PTDTNT huyện được mở thêm lớp 4, lớp 5 trong một vài năm trước mắt.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>3. Trường PTDTNT tỉnh chỉ mở bậc PTTH.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>4. Trường PTDTNT ở các khu vực của TW chỉ mở dự bị đại học và một số lớp thuộc hệ năng khiếu đặc biệt theo yêu cầu của các Bộ và Chính phủ.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 7. </B>Căn cứ vào yêu cầu tạo nguồn đào tạo cán bộ dân tộc, khả năng ngân sách của Nhà nước, sự đóng góp của các địa phương và cộng đồng, cơ sở vật chất của trường để xác định quy mô của từng trường.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Trường ở các cụm xã có từ 50 đến 100 học sinh.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Trường huyện có từ 150 đến 250 học sinh.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Trường tỉnh từ 300 đến 400 học sinh.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Trường ở các khu vực TW từ 500 đến 600 học sinh.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 8.</B> Những huyện từ vùng cao, địa hình phân tán, đi lại khó khăn, trình độ phát triển kinh tế - xã hội còn thấp, số học sinh tiểu học xin vào học trường PTDTNT huyện vượt quá số lượng ghi ở điều 7 thí mở thêm các trường PTDTNT dưới dạng bán trú ở các cụm xã. Trường PTDTNT huyện chọn tuyển học sinh theo chỉ tiêu được giao.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Những huyện miền núi có một số xã, bản vùng cao có nhu cầu tạo nguồn đào tạo cán bộ nhưng không đủ số lượng học sinh để mở trường PTDTNT như ở điều 7 qui định thì học sinh được gửi đi học ở trường PTDTNT huyện khác trong tỉnh theo hướng dẫn của Sở Giáo dục - Đào tạo, hoặc xây dựng khu ký túc xá ghép vào một trường PTTH của huyện.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 9. </B>Điều kiện để mở trường PTDTNT là:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1. Có nguồn tuyển sinh ổn định, đảm bảo cho trường phát triển vững chắc, theo quy mô đào tạo.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2. Có đủ cán bộ quản lý, giáo viên, cán bộ công nhân viên đảm bảo thực hiện mục tiêu, kế hoạch dạy học của trường.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>3. Có cơ sở vật chất cần thiết để tiến hành các hoạt động giáo dục, giảng dạy; đảm bảo việc tổ chức đời sống cho học sinh, cán bộ, giáo viên. Có địa điểm để xây dựng trường ở nới trung tâm văn hoá của địa phương.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 10</B>. Trường PTDTNT tỉnh Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý, Uỷ ban nhân dân tỉnh có thể phân cấp cho Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện quản lý trường PTDTNT huyện.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Các trường PTDTNT các khu vực ở Trung ương do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý có sự phối hợp với Uỷ ban Nhân dân tỉnh nơi trường đóng.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 11.</B> Việc thành lập, sát nhập hoặc giải thể trường PTDTNT tỉnh do Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, nhưng phải được sự thoả thuận của Sở Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản. Việc thạnh lập, sát nhập hoặc giải thể trường PTDTNT huyên do Uỷ ban nhân dân huyện ra quyết định theo đề nghị của Phòng Giáo dục - Đào tạo sau khi có sự thoả thuận của Sở Giáo dục - Đào tạo bằng văn bản.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Việc thành lập, sát nhập hoặc giải thể các trường PTDTNT các khu vực ở Trung ương do Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định, sau khi Chính phủ đồng ý.</FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>CHƯƠNG II<BR>NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA TRƯỜNG PTDTNT</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 12.</B> Mọi hoạt động của trường PTDTNT phải nhằm mục đích giáo dục cho học sinh tinh thần đoàn kết dân tộc, ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc mình, đồng thời tôn trọng và bảo vệ truyền thống tốt đẹp của các dân tộc anh em, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tinh thần chịu khó học tập, nếp sống văn minh khoa học để sau khi ra trường có thể tham gia quản lý, lãnh đạo các hoạt động cải tạo và xây dựng quê hương.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 13. </B>Nội dung giảng dạy, giáo dục chủ yếu là nội dung chương trình sách giáo khoa của các trường PT, có điều chỉnh và bổ sung thêm những kiến thức về địa phương và về các dân tộc thiểu số của Việt Nam. Hoạt động dạy và học của trương PTDTNT phải hướng vào việc cải tiến nội dung phương pháp cho phù hợp với đặc điểm và tính chất của trường. Trường PTDTNT được phép sử dụng một phần thời gian ngoài giờ lên lớp để củng cố, bổ sung, mở rộng kiến thức, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh kém.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 14.</B> Giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông cho học sinh phải hướng vào những ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương như sư phạm, y tế, nông - lâm nghiệp, giao thông, quản lý xã hội...</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 15.</B> Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục ngoài trường, ngoài lớp như lao động sản xuất, văn nghệ, thể dục thể thao, các sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm, tham quan du lịch; tổ chức các ngày lễ hội Tết dân tộc góp phần phát triển toàn diện nhân cách học sinh.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 16.</B> Tổ chức công tác đời sống trong trường nhất là việc nuôi dưỡng học sinh đúng nguyên tắc, đúng chế độ, công khai và dân chủ.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 17.</B> Trường PTDTNT phải tổ chức tốt cuộc sống nội trú cho học sinh. Giáo dục học sinh ý thức tự giác bảo vệ giữ gìn cơ sở vật chất của nhà trường và sử dụng tiết kiệm hợp lý các tài sản công cộng; giữ gìn vệ sinh nhà ăn, nhà ở, phòng học, giếng nước, khu vệ sinh, đường đi; chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 18. </B>Gắn nhà trường với các hoạt động xã hội của địa phương để tạo thêm động lực giáo dục góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.</FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>CHƯƠNG III<BR>HỌC SINH - GIÁO VIÊN - CÔNG NHÂN VIÊN</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 19.</B> Thanh thiếu niên các dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng sâu xa xôi hẻo lánh, biên giới, hải đảo, có đủ tiêu chuẩn về hạnh kiểm, học lực sức khoẻ, tuổi... được tuyển chọn vào học trường PTDTNT</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>a. Ưu tiên tuyển chọn thanh thiếu niên các dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú của bản thân và gia đình ở những vùng phát triển giáo dục gặp nhiều khó khăn, có nhu cầu tạo nguồn cán bộ vào học trường PTDTNT.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>b. Thanh thiếu niên các dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú của bản thân và gia đình ở vùng thấp, thị trấn, thị xã mà vẫn có nhu cầu tạo nguồn đào tạo cán bộ cho dân tộc thì cũng được tuyển chọn vào học trường PTDTNT, nhưng phải qua thi tuyển;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>c. Học sinh người dân tộc Kinh: Ưu tiên cho những gia đình thương binh, liệt sĩ, có công với cách mạng đã định cư ở vùng phát triển giáo dục gặp nhiều khó khăn ít nhất từ 5 năm, có đủ tiêu chuẩn theo quy định thì cũng được tuyển chọn vào học trường PTDTNT. Tỷ lệ tuyển chọn số học sinh này không quá 5% số học sinh trong trường. Trong từng trường hợp cụ thể phải có quyết định của Uỷ ban Nhân dân tỉnh (đối với trường tỉnh) và Uỷ ban Nhân dân huyện (đối với trường huyện).</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Tiêu chuẩn học sinh vào học các trường PTDTNT sẽ được quy định cụ thể trong các văn bản hướng dẫn.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 20.</B> Sở GD và ĐT lập chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh và khu vực tuyển sinh, Uỷ ban Nhân dân tỉnh duyệt và quyết định cho các trường PTDTNT trong tỉnh. Bộ GD và ĐT quy định chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh và khu vực tuyển sinh cho các trường PTDTNT và TW.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Tuỳ tình hình cụ thể từng địa phương mà các cơ quan quản lý nhà trường quyết định việc thi tuyển hoặc cử tuyển để chọn học sinh vào trường PTDTNT nhằm đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch hàng năm. Trường PTDTNT có trách nhiệm tổ chức tuyển sinh đảm bảo đúng đối tượng và chỉ tiêu kế hoạch được giao.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 21.</B> Những học sinh được tuyển về trường được hướng dẫn ôn tập, kiểm tra phân loại trình độ, biên chế vào các lớp phù hợp. Đối với những học sinh yếu kém, trường phải có kế hoạch giúp đỡ để đảm bảo chất lượng. Sau khi tốt nghiệp bậc học, học sinh được định hướng đào tạo tiếp tục và có nhiệm vụ chấp hành sự phân công đi học các ngành nghề chuyên môn theo yêu cầu đào tạo của địa phương. Những học sinh không lên lớp, không tốt nghiệp được xét cho lưu ban không quá một lần trong một bậc học; nếu sau đó vẫn không đạt yêu cầu thì chuyển đi học tại các trường đào tạo nghề hoặc được bồi dưỡng một ngành nghề ngắn hạn để trở về địa phương phục vụ.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 22.</B> Những học sinh chuyển trường trong hệ thống các trường PTDTNT nếu ở trong tỉnh thì do Sở Giáo dục - Đào tạo ra quyết định; nếu chuyển đi tỉnh khác thì phải có sự thoả thuận giữa hai Sở Giáo dục - Đào tạo. Học sinh được hưởng sinh hoạt phí kể từ ngày vào học.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 23.</B> Ngoài những nhiệm vụ ghi trong điều lệ trường PT, học sinh trường PTDTNT có nhiệm vụ chấp hành những quy định của nhà trường về những hoạt động trong trường, đồng thời phải chấp hành sự phân công công tác hoặc đi học các ngành nghề chuyên môn theo yêu cầu đào tạo của địa phương. Những học sinh vi phạm hành vi đạo đức, trây lười trong học tập có ảnh hưởng xấu đến học sinh khác, qua giáo dục nếu không sửa chữa sẽ bị sử lý và kỷ luật theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 24.</B> Học sinh các trường PTDTNT được Nhà nước đảm bảo các điều kiện tốt để học tập và sinh hoạt trong quá trình học tập ở trường theo các văn bản hiện hành của Nhà nước và địa phương.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 25.</B> Ngoài những quy định chung cho giáo viên các trường, giáo viên các trường PTDTNT còn phải tích cực tìm hiểu tình hình thực tế ở các vùng dân tộc nơi mình đang công tác, tôn trọng và bảo vệ quyền bình đẳng giữa các dân tộc, thương yêu học sinh các dân tộc, có điều kiện và có khả năng tham gia quản lý, giáo dục học sinh ngoài giờ lên lớp như: hướng dẫn và tổ chức học sinh tự học, bồi dưỡng học sinh giỏi, phục đạo học sinh kém, tổ chức học sinh lao động sản xuất, vui chơi giải trí...</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Ngoài các quyền lợi được ưu tiên đối với giáo viên miền núi ở vùng cao, giáo viên các trường PTDTNT còn được hưởng các chế độ chính sách dành cho giáo viên các trường PT nội trú theo các quy định hiện hành của Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Những giáo viên được Hiệu trưởng phân công tổ chức, hướng dẫn học sinh trong hoạt động này thành tiết chuẩn bị để tính định mức lao động và thời gian lao động thực tế.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 26. </B>Trong trường PTDTNT có một số cán bộ nhân viên làm công tác phục vụ đời sống, số cán bộ công nhân viên này được tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và một số vấn đề về nội dung và phương pháp giáo dục học sinh để thực sự trở thành một lực lượng giáo dục trong trường. Những cán bộ công nhân viên được hiệu trưởng giao nhiệm vụ thường xuyên làm công tác quán lý, giáo dục học sinh được hưởng phụ cấp nội trú như giáo viên.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 27.</B> Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh có thể có những qui định bổ sung ngoài chế độ chung của Nhà nước về chế độ cấp phát cho học sinh và ưu tiên một số quyền lợi cho cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên trong các trường PTDTNT.</FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>CHƯƠNG IV<BR>TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ TRƯỜNG PTDTNT</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 28.</B> Ngoài những điều qui định cho Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng các trường PT, Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng các trường PTDTNT còn phải nắm được chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, phải hiểu biết về phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc, phải có nhiệt tình, năng lực và điều kiện làm công tác quản lý ở trường có học sinh nội trú. Ngoài quyền lợi như giáo viên, Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng các trường PTDTNT được hưởng phụ cấp trách nhiệm về chế độ công tác theo các văn bản quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 29.</B> Ngoài tổ chức đã quy định như trường PT, trường PTDTNT còn có thêm các tổ chức chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho học sinh, giáo viên, công nhân viên như: Ban quản lý học sinh, Phòng Giáo vụ, các Phòng chuyên môn, Ban Lao động, Ban Văn thể... Uỷ ban Nhân dân tỉnh căn cứ qui mô của từng trường và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để ấn định chỉ tiêu, biên chế cán bộ cho các tổ chức trên. Hiệu trưởng các trường PTDTNT được quyền tuyển chọn giáo viên, cán bộ, công nhân viên theo chỉ tiêu biên chế hàng năm; ưu tiên tuyển chọn những giáo viên và nhân viên giỏi là người dân tộc thiểu số ở địa phương về công tác tại trường PTDTNT.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 30.</B> Các cơ quan chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương và các trường PTDTNT thực hiện kế hoạch đào tạo.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 31.</B> Viện Khoa học Giáo dục chịu trách nhiệm nghiên cứu nội dung và phương pháp giáo dục của trường PTDTNT cho phù hợp với đặc điểm và tính chất của trường.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 32.</B> Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý các trương PTDTNT.</FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>CHƯƠNG VI<BR>ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 33.</B> Bản Qui định này áp dụng cho tất cả các trường PTDTNT; những quy định trước đây trái với văn bản này đều bãi bỏ. Uỷ ban Nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc TW, các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường PTDTNT có trách nhiệm thực hiện bản Qui định này./.</FONT></P>
<P>&nbsp;
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=7 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=top width="54%">
<P></P></TD>
<TD vAlign=top width="46%">
<P align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GD-ĐT<BR>THỨ TRƯỞNG</STRONG></FONT></P>
<P align=center><STRONG><FONT face=Arial size=2></FONT></STRONG>&nbsp;</P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>PGS.PTS Trần Xuân Nhĩ</STRONG> <EM>(đã ký)</EM></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></P>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.