Số ký hiệu văn bản

216/QĐ-UBDT

Loại văn bản Điều lệ
Ngày ban hành 09/08/2006
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án: "Nội dung, nhiệm vụ chủ yếu của quản lý Nhà nước và phương thức công tác dân tộc giai đoạn 2006 - 2010" của Uỷ ban Dân tộc
Cơ quan ban hành
  • Ủy ban Dân tộc
Lĩnh vực văn bản
  • Tổ chức - Hoạt động
Người ký
<P align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>QUYẾT ĐỊNH <BR>Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án:<BR>"Nội dung, nhiệm vụ chủ yếu của quản lý Nhà nước và phương thức<BR>công tác dân tộc giai đoạn 2006 - 2010" của Uỷ ban Dân tộc</STRONG></FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC</STRONG></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Căn cứ Nghị định số 51/NĐ-CP, ngày 16 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy địn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Căn cứ quyết định số 1277/QĐ-TTg, ngày 7 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án:" Nội dng, nhiệm vụ chủ yếu của quản lý Nhà nước và phương thức công tác dân tộc giai đoạn 2006-2010"</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.</FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>QUYẾT ĐỊNH:</STRONG></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 1:</B> Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án: " Nội dung, nhiệm vụ chủ yếu của quản lý nhà nước và phương thức công tác dân tộc giai đoạn 2006-2010" của Uỷ ban Dân tộc.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 2:</B> Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 3:</B> Các ông Chánh văn phòng, vụ trưởng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Uỷ ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.</FONT></P>
<P>
<TABLE id=table1 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=top width="50%">&nbsp;</TD>
<TD vAlign=top width="50%">
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM<BR><BR>&nbsp;</B></FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>Ksor Phước</STRONG> <EM>(đã ký)</EM></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>KẾ HOẠCH<BR>THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ PHƯƠNG THỨC CÔNG TÁC DÂN TỘC GIAI ĐOẠN 2006-2010 CỦA UỶ BAN DÂN TỘC"<BR></STRONG><EM>(Ban hành kèm theo Quyết định số&nbsp;216 /QĐ-UBDT, ngày&nbsp;9/8/2006<BR>của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc )<BR></EM><STRONG>&nbsp;</STRONG></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 4pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Triển khai Quyết định số 1277/QĐ-TTg, ngày 07/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án: “Nội dung, nhiệm vụ chủ yếu của quản lý nhà nước và phương thức công tác dân tộc giai đoạn 2006-2010” (sau đây gọi tắt là Đề án&nbsp; 1277), Uỷ ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:I<B>I. <BR><BR>I.Mục tiêu</B><BR>Thực hiện hiệu quả các nội dung nhiệm vụ chủ yếu của quản lý nhà nước và phương thức công tác dân tộc giai đoạn 2006 – 2010 trong Đề án 1277/QĐ-TTg; khắc phục những tồn tại, yếu kém trong việc thực hiện chính sách dân tộc thời gian qua; đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác dân tộc từ nay đến 2010 nêu trong Chương trình hành động của Uỷ ban Dân tộc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc.<BR><B><BR>II. Nội dung kế hoạch thực hiện đề án </B><BR><B><BR>1. Kế hoạch thực hiện các nội dung nhiệm vụ chủ yếu của quản lý nhà nước về công tác dân tộc</B><BR><I><B><BR>1.1. Xây dựng, tổ chức thực hiện một số chương trình, dự án, đề án</B></I><BR>- Tiếp tục tổ chức thực hiện Dự án Luật Dân tộc để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội.<BR>- Xây dựng Đề án phát triển toàn diện các dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc đến 2010 và 2020.<BR>- Xây dựng Đề án phát triển toàn diện các dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên đến 2010 và 2020.<BR>- Xây dựng Đề án phát triển toàn diện các dân tộc thiểu số khu vực Tây Nam Bộ đến 2010 và 2020.<BR>- Xây dựng Đề án và chỉ đạo hướng dẫn thực hiện công tác Định canh Định cư giai đoạn 2006-2010.<BR>- Xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu về các vấn đề dân tộc phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc.<BR>- Xây dựng Đề án tuyên truyền, giáo dục, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để thực hiện ở vùng dân tộc thiểu số.<BR>- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình Phát triển KTXH các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 (Chương trình 135 giai đoạn II).<BR>- Chỉ đạo hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn.<BR><I><B><BR>1.2. Xây dựng hoàn thiện chính sách dân tộc </B></I><BR>- Phối hợp rà soát, đánh giá tổng thể việc thực hiện các chính sách hiện hành trên địa bàn dân tộc, miền núi.<BR>- Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung chính sách Hỗ trợ hộ dân tộc đặc biệt khó khăn; Trợ cước trợ giá; Hỗ trợ phát triển các dân tộc rất ít người; Chính sách cấp một số báo, tạp chí cho vùng dân tộc, miền núi.<BR>- Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số.<BR><I><B><BR>1.3. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách, chương trình dự án ở vùng dân tộc thiểu số</B></I><BR>- Xây dựng và ban hành các qui định, qui chế kiểm tra, giám sát việc quản lý và tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, dự án ở vùng dân tộc thiểu số.<BR>- Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với 1 số Bộ, ngành, địa phương về tổ chức thực hiện 1 số chính sách, chương trình, dự án do Uỷ ban Dân tộc trực tiếp quản lý, chỉ đạo thực hiện ở vùng dân tộc thiểu số.<BR><BR><B><I>1.4. Xây dựng quy chế phối hợp&nbsp; <BR></I></B>- Xây dựng quy chế phối hợp giữa Uỷ ban Dân tộc với một số Bộ, ngành và địa phương có liên quan trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc. (Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, UBTWMT Tổ quốc Việt Nam, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông&nbsp; thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân vận TW, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Công an, Ban Tôn giáo Chính phủ...)<BR><BR><I><B>1.5. Kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan làm công tác dân tộc<BR></B></I>- Tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc từ TW đến địa phương theo Nghị định số 51/2003/NĐ-CP; Nghị định số 53/2004/NĐ-CP của Chính phủ.<BR>&nbsp;- Xây dựng qui định tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức làm công tác dân tộc của cơ quan công tác dân tộc các cấp, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc.<BR><BR><I><B>1.6. Nghiên cứu khoa học phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc<BR></B></I>- Xây dựng chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn quản lý nhà nước về công tác dân tộc phục vụ xây dựng chính sách, chương trình, dự án phát triển vùng dân tộc thiểu số.<BR><BR><B><I>1.7. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện tìm kiếm, huy động các nguồn vốn quốc tế đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số<BR><BR></I>2. Kế hoạch thực hiện các nội dung nhiệm vụ chủ yếu của phương thức công tác dân tộc<BR><BR><I>2.1. Quán triệt đầy đủ và sâu sắc phương châm công tác dân tộc<BR></I></B>Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc các cấp,&nbsp; thực hiện công tác dân tộc theo phương châm: chân thành, tích cực, kiên trì, tế nhị, thận trọng, vững chắc; vận dụng sáng tạo phương pháp công tác phù hợp với đặc thù của từng dân tộc, từng vùng, từng địa bàn; thực hiện tốt phong cách công tác dân vận: trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân.<BR><BR><B><I>2.2. Tăng cường công tác nắm tình hình vùng dân tộc thiểu số<BR></I></B>- Xây dựng và tổ chức hệ thống thông tin trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương; thu thập phân tích các dữ liệu về tình hình vùng dân tộc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban Dân tộc.<BR>- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất và theo chuyên đề. Nắm chắc tình hình kinh tế- xã hội, trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng, thiên tai, lũ lụt ở vùng dân tộc thiểu số; tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số; hiệu quả các chính sách chương trình, dự án được thực hiện ở vùng dân tộc thiểu số.<BR><BR><I><B>2.3. Nâng cao chất lượng nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, vận động<BR></B></I>- Lựa chọn cách thức tuyên truyền phù hợp, thiết thực để giáo dục, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc.<BR>- Sử dụng công nghệ truyền thông Internet trong tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng trang tin điện tử tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước bằng song ngữ (tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số).<BR>- Nâng cao chất lượng nội dung, hình thức và tăng lượng ấn phẩm cho Tạp chí Dân tộc và Báo Dân tộc và Phát triển.<BR><BR><I><B>2.4. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính<BR></B></I>- Cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá công sở cơ quan làm công tác dân tộc.<BR>- Hoàn thiện quy chế hoạt động giữa các Vụ, cơ quan, đơn vị thuộc Uỷ ban Dân tộc.<BR>- Tăng cường kiểm tra việc chấp hành nội qui, qui chế của cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị làm công tác dân tộc. Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu chấp hành kỷ cương hành chính trong cơ quan Uỷ ban Dân tộc.<BR><BR><B><I>2.5 Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác dân tộc<BR></I></B>- Xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ công tác dân tộc và quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, lý luận chính trị, tiếng dân tộc..., cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc.<BR><BR><B>III. Phân công nhiệm vụ thực hiện Đề án <BR></B>Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công các Vụ, cơ quan, đơn vị thuộc Uỷ ban Dân tộc cụ thể hoá và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án 1277 đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ đề ra:<BR>&nbsp;</FONT></P>
<P>
<TABLE id=table2 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2><B>TT</B></FONT></TD>
<TD width="32%"><FONT face=Arial size=2><B>Nội dung công việc</B></FONT></TD>
<TD width="12%"><FONT face=Arial size=2><B>Sản phẩm</B></FONT></TD>
<TD width="14%"><FONT face=Arial size=2><B>Đơn vị chủ trì</B></FONT></TD>
<TD width="23%"><FONT face=Arial size=2><B>Đơn vị phối hợp</B></FONT></TD>
<TD width="15%"><FONT face=Arial size=2><B>Thời gian hoàn thành</B></FONT></TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2>1</FONT></TD>
<TD width="32%"><FONT face=Arial size=2>2</FONT></TD>
<TD width="12%"><FONT face=Arial size=2>3</FONT></TD>
<TD width="14%"><FONT face=Arial size=2>4</FONT></TD>
<TD width="23%"><FONT face=Arial size=2>5</FONT></TD>
<TD width="15%"><FONT face=Arial size=2>6</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2><B>A</B></FONT></TD>
<TD width="32%"><FONT face=Arial size=2><B>Xây dựng, tổ chức thực hiện một số chương trình, đề án, dự án</B></FONT></TD>
<TD width="12%">&nbsp;</TD>
<TD width="14%">&nbsp;</TD>
<TD width="23%">&nbsp;</TD>
<TD width="15%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2>1</FONT></TD>
<TD width="32%"><FONT face=Arial size=2>Tiếp tục tổ chức thực hiện xây dựng dự án Luật Dân tộc.</FONT></TD>
<TD width="12%"><FONT face=Arial size=2>Dự án Luật</FONT></TD>
<TD width="14%"><FONT face=Arial size=2>Ban soạn thảo (vụ Pháp chế tham mưu giúp việc thường trực Ban sạon thảo)</FONT></TD>
<TD width="23%"><FONT face=Arial size=2>Các Vụ, đơn vị chức năng của các Bộ, ngành liên quan.</FONT></TD>
<TD width="15%"><FONT face=Arial size=2>2006-2007</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2>2</FONT></TD>
<TD width="32%"><FONT face=Arial size=2>Xây dựng đề án phát triển toàn diện các dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc đến 2010 và 2020.</FONT></TD>
<TD width="12%"><FONT face=Arial size=2>Đề án trình TTCP</FONT></TD>
<TD width="14%"><FONT face=Arial size=2>CQ TTKV Tây Bắc</FONT></TD>
<TD width="23%"><FONT face=Arial size=2>Vụ CSDT, Viện Dân tộc</FONT></TD>
<TD width="15%"><FONT face=Arial size=2>2006-2007</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2>3</FONT></TD>
<TD width="32%"><FONT face=Arial size=2>Xây dựng đề án phát triển toàn diện các dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên đến 2010 và 2020.</FONT></TD>
<TD width="12%"><FONT face=Arial size=2>Đề án trình TTCP</FONT></TD>
<TD width="14%"><FONT face=Arial size=2>CQ TTKV Tây Nguyên</FONT></TD>
<TD width="23%"><FONT face=Arial size=2>Vụ CSDT, Viện Dân tộc</FONT></TD>
<TD width="15%"><FONT face=Arial size=2>2006-2007</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2>4</FONT></TD>
<TD width="32%"><FONT face=Arial size=2>Xây dựng đề án phát triển toàn diện các dân tộc thiểu số khu vực Tây Nam Bộ đến 2010 và 2020.</FONT></TD>
<TD width="12%"><FONT face=Arial size=2>Đề án trình TTCP</FONT></TD>
<TD width="14%"><FONT face=Arial size=2>CQ TTKV ĐBSCL</FONT></TD>
<TD width="23%"><FONT face=Arial size=2>Vụ CSDT, Viện Dân tộc</FONT></TD>
<TD width="15%"><FONT face=Arial size=2>2006-2007</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2>5</FONT></TD>
<TD width="32%"><FONT face=Arial size=2>Xây dựng Đề án và chỉ đạo hướng dẫn thực hiện Công tác Định canh, Định cư giai đoạn 2010-2020.</FONT></TD>
<TD width="12%"><FONT face=Arial size=2>Đề án trình TTCP</FONT></TD>
<TD width="14%"><FONT face=Arial size=2>Vụ CSDT</FONT></TD>
<TD width="23%"><FONT face=Arial size=2>Các Vụ, đơn vị chức năng Bộ NN&amp;PTNT.</FONT></TD>
<TD width="15%"><FONT face=Arial size=2>Tháng 9/2006</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2>6</FONT></TD>
<TD width="32%"><FONT face=Arial size=2>Xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu vê các vấn đề dân tộc phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc.</FONT></TD>
<TD width="12%"><FONT face=Arial size=2>Hệ thống CSDL</FONT></TD>
<TD width="14%"><FONT face=Arial size=2>TTTHọc</FONT></TD>
<TD width="23%"><FONT face=Arial size=2>Vụ CSDT, VP, Viện DT, 3 CQ TTKV Tây Nguyên, Tây Bắc, ĐBSCL.</FONT></TD>
<TD width="15%"><FONT face=Arial size=2>2006-2010</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2>7</FONT></TD>
<TD width="32%"><FONT face=Arial size=2>Xây dựng Đề án tuyên truyền giáo dục, phổ biến chủ trương , đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc.</FONT></TD>
<TD width="12%"><FONT face=Arial size=2>Đề án trình TTCP</FONT></TD>
<TD width="14%"><FONT face=Arial size=2>Vụ Tuyên truyền</FONT></TD>
<TD width="23%"><FONT face=Arial size=2>Vụ Pháp chế, 3 cơ quan TTKV</FONT></TD>
<TD width="15%"><FONT face=Arial size=2>2006-2010</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2>8</FONT></TD>
<TD width="32%"><FONT face=Arial size=2>Chỉ đạo hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010)</FONT></TD>
<TD width="12%"><FONT face=Arial size=2>QĐ của TTCP và TTLT</FONT></TD>
<TD width="14%"><FONT face=Arial size=2>Vụ CSDT</FONT></TD>
<TD width="23%"><FONT face=Arial size=2>Các địa phương có CT 135</FONT></TD>
<TD width="15%"><FONT face=Arial size=2>2006-2010</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2>9</FONT></TD>
<TD width="32%"><FONT face=Arial size=2>Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chưc thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg.</FONT></TD>
<TD width="12%"><FONT face=Arial size=2>QĐ của TTCP và TTLT</FONT></TD>
<TD width="14%"><FONT face=Arial size=2>Vụ CSDT</FONT></TD>
<TD width="23%"><FONT face=Arial size=2>Các địa phươpng liên quan</FONT></TD>
<TD width="15%"><FONT face=Arial size=2>2006-2007</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2><B>B</B></FONT></TD>
<TD width="32%"><FONT face=Arial size=2><B>Xây dựng hoàn thiện chính sách dân tộc:</B></FONT></TD>
<TD width="12%">&nbsp;</TD>
<TD width="14%">&nbsp;</TD>
<TD width="23%">&nbsp;</TD>
<TD width="15%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2>1</FONT></TD>
<TD width="32%"><FONT face=Arial size=2>Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các chính sách Hỗ trợ hộ dân tộc đặc biệt khó khăn, Trợ cước trợ giá, Hỗ trợ phát triển các dân tộc rất ít người.</FONT></TD>
<TD width="12%"><FONT face=Arial size=2>QĐ của TTCP</FONT></TD>
<TD width="14%"><FONT face=Arial size=2>Vụ CSDT</FONT></TD>
<TD width="23%"><FONT face=Arial size=2>Các Vụ, đơn vị chức năng của Bộ LĐTB&amp;XH, Bộ TC và các Bộ, ngành , địa phương liên quan.</FONT></TD>
<TD width="15%"><FONT face=Arial size=2>2006</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2>2</FONT></TD>
<TD width="32%"><FONT face=Arial size=2>Rà soát, đánh giá tổng thể việc thực hiện các chính sách hiện hành trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi.</FONT></TD>
<TD width="12%"><FONT face=Arial size=2>Báo cáo trình TTCP</FONT></TD>
<TD width="14%"><FONT face=Arial size=2>Vụ CSDT</FONT></TD>
<TD width="23%"><FONT face=Arial size=2>3 cơ quan TTKV Tây Bắc, Tây Nguyên, ĐBSCL và địa phương liên quan.</FONT></TD>
<TD width="15%"><FONT face=Arial size=2>9/2006</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2>3</FONT></TD>
<TD width="32%"><FONT face=Arial size=2>Điều chỉnh, bổ sung cơ chế quản lý nhà nước về thực hiện chính sách cấp 1 số báo, tạp chí cho vùng dân tộc và miền núi.</FONT></TD>
<TD width="12%"><FONT face=Arial size=2>QĐ của TTCP</FONT></TD>
<TD width="14%"><FONT face=Arial size=2>Vụ Tuyên truyền</FONT></TD>
<TD width="23%"><FONT face=Arial size=2>Báo Dân tộc và Phát triển, Tạp chí Dân tộc, các báo, tạp chí của các Bộ, ngành liên quan.</FONT></TD>
<TD width="15%"><FONT face=Arial size=2>2006-2007</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2>4</FONT></TD>
<TD width="32%"><FONT face=Arial size=2>Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các chính sách đối với đồng bào dân tộc thieuẻ số.</FONT></TD>
<TD width="12%"><FONT face=Arial size=2>QĐ của TTCP</FONT></TD>
<TD width="14%"><FONT face=Arial size=2>Vụ CSDT</FONT></TD>
<TD width="23%"><FONT face=Arial size=2>Các Vụ, đơn vị chức năng của cac Bọ, ngành liên quan.</FONT></TD>
<TD width="15%"><FONT face=Arial size=2>2006-2008</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2><B>C</B></FONT></TD>
<TD width="32%"><FONT face=Arial size=2><B>Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện chính sách, chương trình, dự án ở vùng dân tộc thiểu số</B></FONT></TD>
<TD width="12%">&nbsp;</TD>
<TD width="14%">&nbsp;</TD>
<TD width="23%">&nbsp;</TD>
<TD width="15%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2>1</FONT></TD>
<TD width="32%"><FONT face=Arial size=2>Xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định số 10/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra công tác Dân tộc</FONT></TD>
<TD width="12%"><FONT face=Arial size=2>TTLT</FONT></TD>
<TD width="14%"><FONT face=Arial size=2>Thanh tra Uỷ ban</FONT></TD>
<TD width="23%"><FONT face=Arial size=2>Các Vụ, đơn vị chức năng của các Bộ, ngành liên quan</FONT></TD>
<TD width="15%"><FONT face=Arial size=2>2006</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2>2</FONT></TD>
<TD width="32%"><FONT face=Arial size=2>Xây dựng ban hành các quy định, quy chế giám sát việc quản lý và tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, dự án ở vùng dân tộc thiểu số.</FONT></TD>
<TD width="12%"><FONT face=Arial size=2>QĐ của TTCP</FONT></TD>
<TD width="14%"><FONT face=Arial size=2>Vụ CSDT</FONT></TD>
<TD width="23%"><FONT face=Arial size=2>Thanh tra UB, Vụ Pháp chế</FONT></TD>
<TD width="15%"><FONT face=Arial size=2>2006-2007</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2>3</FONT></TD>
<TD width="32%"><FONT face=Arial size=2>Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với một số Bộ, ngành, địa phương về tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, dự án do Uỷ ban Dân tộc trực tiếp quản lý chỉ đạo thực hiện ở vùng dân tộc thiểu số (QĐ 134/2004/QĐ-TTg. QĐ 1637, các dự án hỗ trợ dân tộc ít người...)</FONT></TD>
<TD width="12%"><FONT face=Arial size=2>Kế hoạch</FONT></TD>
<TD width="14%"><FONT face=Arial size=2>Thanh tra Uỷ ban</FONT></TD>
<TD width="23%"><FONT face=Arial size=2>Các Vụ, đơn vị liên quan</FONT></TD>
<TD width="15%"><FONT face=Arial size=2>2006-2007</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2><B>D</B></FONT></TD>
<TD width="32%"><FONT face=Arial size=2><B>Xây dựng quy chế phối hợp</B></FONT></TD>
<TD width="12%">&nbsp;</TD>
<TD width="14%">&nbsp;</TD>
<TD width="23%">&nbsp;</TD>
<TD width="15%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2>1</FONT></TD>
<TD width="32%"><FONT face=Arial size=2>Xây dựng quy chế phối hợp giữa Uỷ ban Dana tộc với một số Bộ, ngành và các địa phương trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.</FONT></TD>
<TD width="12%"><FONT face=Arial size=2>Quy chế phối hợp liên ngành</FONT></TD>
<TD width="14%"><FONT face=Arial size=2>vụ TCCB, Vụ TT, Vụ CSDT, Vụ PC, VP.</FONT></TD>
<TD width="23%"><FONT face=Arial size=2>Các vụ, cơ quan, đơn vị, các địa phương liên quan.</FONT></TD>
<TD width="15%"><FONT face=Arial size=2>2006-2007</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2><B>E</B></FONT></TD>
<TD width="32%"><FONT face=Arial size=2><B>Kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lươnngj cán bộ làm công tác dân tộc</B></FONT></TD>
<TD width="12%">&nbsp;</TD>
<TD width="14%">&nbsp;</TD>
<TD width="23%">&nbsp;</TD>
<TD width="15%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2>1</FONT></TD>
<TD width="32%"><FONT face=Arial size=2>Tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy làm công tác danan tộc từ TW đến ĐP theo NĐ só 51/2003/NĐ-CP, NĐ số 53/2004/NĐ-CP của Chính phủ.</FONT></TD>
<TD width="12%"><FONT face=Arial size=2>Đề án cấp Bộ</FONT></TD>
<TD width="14%"><FONT face=Arial size=2>Vụ TCCB</FONT></TD>
<TD width="23%"><FONT face=Arial size=2>Các Vụ, cơ quan, đơn vị, các cơ quan công tác DT địa phương.</FONT></TD>
<TD width="15%"><FONT face=Arial size=2>2006-2007</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2>2</FONT></TD>
<TD width="32%"><FONT face=Arial size=2>Xây dựng quy định tiêu chuẩn chức danh CB, CC làm công tác DT của cơ quan công tác DT các cấp, từng bước chuẩn hoá đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc.</FONT></TD>
<TD width="12%"><FONT face=Arial size=2>QĐ của TTCP</FONT></TD>
<TD width="14%"><FONT face=Arial size=2>Vụ TTCB</FONT></TD>
<TD width="23%"><FONT face=Arial size=2>Các Vụ, cơ quan đơn vị, cơ quan công tác DT địa phương.</FONT></TD>
<TD width="15%"><FONT face=Arial size=2>2006-2007</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2>3</FONT></TD>
<TD width="32%"><FONT face=Arial size=2>Xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức đào tạo bòi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ công tác dân tộc, quản lý nhà nước, kinh tế. lý luận chính trị.. . cho đội ngũ cán bộ làm công tác DT.</FONT></TD>
<TD width="12%"><FONT face=Arial size=2>Chương trình, KH đào tạo bồi dưỡng cán bộ</FONT></TD>
<TD width="14%"><FONT face=Arial size=2>Vụ TTCB</FONT></TD>
<TD width="23%"><FONT face=Arial size=2>Các Vụ. CQ đơn vị, các cơ quan công tác DT địa phương</FONT></TD>
<TD width="15%"><FONT face=Arial size=2>2006-2008</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2>4</FONT></TD>
<TD width="32%"><FONT face=Arial size=2>Xây dựng nội dung chương trình đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc.</FONT></TD>
<TD width="12%"><FONT face=Arial size=2>Chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ</FONT></TD>
<TD width="14%"><FONT face=Arial size=2>Trường ĐTNVCTDT</FONT></TD>
<TD width="23%"><FONT face=Arial size=2>Các Vụ, cơ quan, đơn vị liên quan</FONT></TD>
<TD width="15%"><FONT face=Arial size=2>2006-2008</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2><B>G</B></FONT></TD>
<TD width="32%"><FONT face=Arial size=2><B>Nghiên cứu khoa học phục vụ quản lý nhà nước về công tác dan tộc.</B></FONT></TD>
<TD width="12%">&nbsp;</TD>
<TD width="14%">&nbsp;</TD>
<TD width="23%">&nbsp;</TD>
<TD width="15%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2>1</FONT></TD>
<TD width="32%"><FONT face=Arial size=2>Xây dựng chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn quản lý nhà nước về công tác dân tộc phục vụ xây dựng chính sách, chương trình, dự án phát triển vùng DTTS.</FONT></TD>
<TD width="12%"><FONT face=Arial size=2>Chương trình, KH nghiên cứu khoa học.</FONT></TD>
<TD width="14%"><FONT face=Arial size=2>Vụ HTQT</FONT></TD>
<TD width="23%"><FONT face=Arial size=2>Các Vụ, đơn vị liên quan</FONT></TD>
<TD width="15%"><FONT face=Arial size=2>2006-2010</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2><B>H</B></FONT></TD>
<TD width="32%"><FONT face=Arial size=2><B>Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện tìm kiếm huy động các nguồn vốn quốc tế đầu tư cho vùng DTTS</B></FONT></TD>
<TD width="12%"><FONT face=Arial size=2>Các dự án</FONT></TD>
<TD width="14%"><FONT face=Arial size=2>Vụ HTQT</FONT></TD>
<TD width="23%"><FONT face=Arial size=2>Các Vụ,&nbsp; đơn vị liên quan.</FONT></TD>
<TD width="15%"><FONT face=Arial size=2>2006-2010</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2><B>I</B></FONT></TD>
<TD width="32%"><FONT face=Arial size=2><B>Xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thông tin, tuyên truyền</B></FONT></TD>
<TD width="12%">&nbsp;</TD>
<TD width="14%">&nbsp;</TD>
<TD width="23%">&nbsp;</TD>
<TD width="15%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2>1</FONT></TD>
<TD width="32%"><FONT face=Arial size=2>Xây dựng và tổ chức tin học hoá hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp trong hề thống CQ công tác DT phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBDT.</FONT></TD>
<TD width="12%"><FONT face=Arial size=2>Hệ thống điều hành tác nghiệp QLNN</FONT></TD>
<TD width="14%"><FONT face=Arial size=2>TTTH</FONT></TD>
<TD width="23%"><FONT face=Arial size=2>Các Vụ, CQ, đơn vị, các CQ công tác dân tộc địa phương.</FONT></TD>
<TD width="15%"><FONT face=Arial size=2>2006-2010</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2>2</FONT></TD>
<TD width="32%"><FONT face=Arial size=2>Xây dựng đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước góp phần nâng cao đời sống, văn hoá, tinh thanà của đồng bào các DT.</FONT></TD>
<TD width="12%"><FONT face=Arial size=2>Hệ thống dịch vụ đa phương tiện</FONT></TD>
<TD width="14%"><FONT face=Arial size=2>TTTHm Vụ Tuyên Truyền</FONT></TD>
<TD width="23%"><FONT face=Arial size=2>3 CQ TTKV, các CQ công tác DT địa phương.</FONT></TD>
<TD width="15%"><FONT face=Arial size=2>2006-2010</FONT>
<P>&nbsp;</P></TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2>3</FONT></TD>
<TD width="32%"><FONT face=Arial size=2>Nâng cao chất lượng nội dung, hình thức và tăng lượng ấn phẩm cho Tạp chí Dân tộc và Báo DT&amp;PT</FONT></TD>
<TD width="12%"><FONT face=Arial size=2>Tạp chí, Báo</FONT></TD>
<TD width="14%"><FONT face=Arial size=2>Tạp chí DT, Báo DT&amp;PT</FONT></TD>
<TD width="23%"><FONT face=Arial size=2>Các Vụ, cơ quan, đơn vị liên quan</FONT></TD>
<TD width="15%"><FONT face=Arial size=2>2006-2010</FONT>
<P><FONT face=Arial size=2>2006-2007</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2>4</FONT></TD>
<TD width="32%"><FONT face=Arial size=2>Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất, theo chuyên đề. Nắm chắc tình hình KT-XH, TT AT xã hội, ANQP, tâm tư nguyện vọng của đồng bào, các chính sách, chương trình, DA thực hiện ở vùng DTTS.</FONT></TD>
<TD width="12%"><FONT face=Arial size=2>Báo cáo</FONT></TD>
<TD width="14%"><FONT face=Arial size=2>Văn phòng UB</FONT></TD>
<TD width="23%"><FONT face=Arial size=2>3 CQ TTKV, các CQ công tác DT địa phương</FONT></TD>
<TD width="15%"><FONT face=Arial size=2>2006-2010</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<P class=MsoBodyTextIndent2><FONT face=Arial size=2><B>IV. Tổ chức thực hiện<BR></B>- Vụ Kế hoạch Tài chính là đơn vị thường trực chủ trì phối hợp với các Vụ, Cơ quan, đơn vị thuộc Uỷ ban tham mưu cho Lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc tổ chức thực hiện kế hoạch này; Xây dựng dự toán kinh phí hàng năm; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.<BR>- Các Vụ, cơ quan, đơn vị thuộc Uỷ ban căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, chủ động rà soát, bổ sung các nhiệm vụ và tổng hợp xây dựng kế hoạch năm của đơn vị mình để thực hiện Đề án 1277 có hiệu quả, tổng hợp tình hình, định kỳ và thường xuyên báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban.</FONT></P>
<DIV align=center>
<TABLE id=table4 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD>&nbsp;</TD>
<TD width=214>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM</B></FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</B></FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>Ksor Phước </B><I>(đã ký)</I></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV>
<P class=MsoBodyTextIndent2><FONT face=Arial size=2><BR>&nbsp;<BR>&nbsp;</FONT></P>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.