Số ký hiệu văn bản

140/QĐ-UBDT

Loại văn bản Điều lệ
Ngày ban hành 05/06/2006
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định số 140/QĐ-UBDT về việc Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Dân tộc
Cơ quan ban hành
  • Ủy ban Dân tộc
Lĩnh vực văn bản
  • Tổ chức - Hoạt động
Người ký
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center><FONT face=Arial size=2><B>QUYẾT ĐỊNH </B></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center><FONT face=Arial size=2><B>Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban Dân tộc&nbsp;</B></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center><FONT face=Arial size=2>-----------------------</FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC&nbsp; </B></FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 3pt; TEXT-INDENT: 27.2pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP, ngày 15 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; </FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 3pt; TEXT-INDENT: 27.2pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Căn cứ Nghị định số 51/2003/NĐ-CP, ngày 16 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc; </FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 3pt; TEXT-INDENT: 27.2pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Căn cứ&nbsp; Quyết định số 337/2005/QĐ-TTg, ngày 19 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Quy chế làm việc mẫu của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;&nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27.25pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Xét đề nghị của Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27.25pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><B>QUYẾT ĐỊNH:&nbsp; </B></FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-INDENT: 27.25pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 1. </B>Ban hành kèm theo Quyết định này Qui chế làm việc của Uỷ ban Dân tộc. </FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-INDENT: 27.25pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 2.</B> Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 239/2003/QĐ-UBDT, ngày 27/10/2003, ban hành Qui chế làm việc của Uỷ ban Dân tộc. </FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-INDENT: 27.25pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 3.</B> Các ông Chánh Văn phòng Uỷ ban, Vụ trưởng các Vụ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Uỷ ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.&nbsp;&nbsp; </FONT></P>
<P>
<TABLE id=table3 width="100%">
<TBODY>
<TR>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 223.5pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=298>&nbsp;</TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 256.05pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=341>
<P style="MARGIN: 6pt 0in" align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG><B>BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM</B></STRONG></FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in" align=center><FONT face=Arial size=2><BR>&nbsp;</P></FONT>
<P style="MARGIN: 6pt 0in" align=center><FONT face=Arial size=2><B>Ksor Phước </B><I>( Đã ký)&nbsp; </I></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE>&nbsp;&nbsp;</P>
<P></P>
<P>&nbsp;</P>
<HR>

<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA UỶ BAN DÂN TỘC <BR></B><I>&nbsp;(Ban hành theo Quyết định số&nbsp; 140 /QĐ-UBDT ngày 06 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm U ỷ ban Dân tộc) <BR></I>__________&nbsp; </FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>Chương I <BR>NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG&nbsp; </B></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 1.</B> Phạm vi, đối tượng điều chỉnh &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc của Uỷ ban Dân tộc (sau đây&nbsp;&nbsp; gọi tắt là Uỷ ban). </FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>2. Cán bộ, công chức, các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban; các tổ chức, cá nhân có quan hệ làm việc với Ủy ban chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.&nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 2.</B> Nguyên tắc làm việc &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>1. Uỷ ban làm việc theo chế độ Thủ trưởng. Mọi hoạt động của Uỷ ban đều phải tuân thủ quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của Uỷ ban. Cán bộ, công chức thuộc Uỷ ban phải xử lý và giải quyết công việc đúng phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền. </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>2. Trong phân công công việc, mỗi việc chỉ được giao một cơ quan, đơn vị, một cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm chính. Nếu công việc đã được giao cho cơ quan, đơn vị thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm chủ trì về công việc được phân công. </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>3. Bảo đảm tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo đúng quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch, lịch làm việc và Quy chế làm việc, trừ trường hợp đột xuất hoặc có yêu cầu khác của cơ quan cấp trên. </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>4. Bảo đảm phát huy năng lực và sở trường của cán bộ, đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>5. Bảo đảm dân chủ, rõ ràng, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động. &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><B>Chương II <BR>TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC &nbsp; &nbsp; </B></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 3.</B> Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Bộ trưởng, Chủ nhiệm&nbsp;&nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>1. Bộ trưởng, Chủ nhiệm có trách nhiệm: </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>a) Chỉ đạo, điều hành Uỷ ban thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Chính phủ, Nghị định 86/2002/NĐ-CP, ngày 15/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, Nghị định 51/2003/NĐ-CP, ngày 16/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc và các văn bản pháp luật có liên quan; </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>b) Phân công công việc cho các Phó Chủ nhiệm, Uỷ viên kiêm nhiệm Uỷ ban Dân tộc; phân cấp cho Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giải quyết một số công việc thuộc lĩnh vực quản lý của Uỷ ban; uỷ quyền cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Uỷ ban thực hiện một số công việc cụ thể trong khuôn khổ pháp luật; chủ động phối hợp với các Bộ, cơ quan khác để xử lý các vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ của Uỷ ban hoặc các vấn đề do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công; </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>c) Chỉ đạo việc hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra hoạt động của các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp, các tổ chức khác, các cơ quan chuyên ngành ở địa phương, các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban trong việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ đã phân công, phân cấp thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Uỷ ban Dân tộc; </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>d) Ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm. </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 30.05pt"><FONT face=Arial size=2>2. Phạm vi giải quyết công việc của Bộ trưởng, Chủ nhiệm: </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>a) Những công việc thuộc thẩm quyền quy định trong Hiến pháp, Luật Tổ chức Chính phủ, Quy chế làm việc của Chính phủ, các văn bản pháp luật liên quan và những công việc quy định tại khoản 1 Điều này; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>b)&nbsp; Những công việc được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao hoặc uỷ quyền; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>c) Trực tiếp giải quyết một số việc tuy đã giao cho Phó Chủ nhiệm hoặc Uỷ viên kiêm nhiệm, nhưng do thấy cần thiết vì nội dung vấn đề cấp bách hoặc quan trọng, hay do Phó Chủ nhiệm đi công tác vắng; những việc liên quan đến từ hai Phó Chủ nhiệm hoặc Uỷ viên kiêm nhiệm trở lên nhưng các Phó Chủ nhiệm hoặc Uỷ viên kiêm nhiệm có ý kiến khác nhau; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>d) Phân công một Phó Chủ nhiệm làm nhiệm vụ Phó Chủ nhiệm thường trực, thường xuyên hoặc trong từng thời gian nhất định giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm điều hành một số công việc của Uỷ ban.&nbsp;&nbsp;</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>3. Những công việc cần thảo luận tập thể Lãnh đạo Uỷ ban (Bộ trưởng, Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm) trước khi Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định: </FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển toàn diện các dân tộc thiểu số; </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 30.05pt"><FONT face=Arial size=2>b) Chương trình công tác, kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm và dài hạn của Uỷ ban Dân tộc; dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội quyết định;</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>c) Kế hoạch của ngành triển khai các chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng, Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng của cấp trên đã ban hành; </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 30pt"><FONT face=Arial size=2>d) Các chương trình, dự án trọng điểm của Uỷ ban Dân tộc; </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 30pt"><FONT face=Arial size=2>đ) Phân bổ và điều chỉnh các nguồn vốn đầu tư hàng năm; </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 30pt"><FONT face=Arial size=2>e) Công tác tổ chức Bộ máy và nhân sự của Uỷ ban Dân tộc theo quy định; </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>g) Báo cáo hàng năm về tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước và kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành của Uỷ ban Dân tộc; </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>h) Những vấn đề về ký kết và tham gia các điều ước quốc tế, kế hoạch thực hiện các cam kết bảo đảm hội nhập quốc tế; </FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;i) Những vấn đề khác mà Bộ trưởng, Chủ nhiệm thấy cần thiết phải đưa ra thảo luận.</FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Các Uỷ viên kiêm nhiệm Uỷ ban được mời tham gia các nội dung trên trừ nội dung qui định tại mục đ và mục e, khoản 3 của điều này. </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Trong trường hợp không có điều kiện tổ chức thảo luận tập thể, theo chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, đơn vị chủ trì đề án phối hợp với Văn phòng Uỷ ban lấy ý kiến các Phó Chủ nhiệm bằng văn bản xác định rõ thời gian kết thúc lấy ý kiến, tổng hợp trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định. </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Sau khi các Phó Chủ nhiệm đã có ý kiến hoặc quá thời gian qui định lấy ý kiến mà các đồng chí không có ý kiến thì Bộ trưởng, Chủ nhiệm là người đưa ra quyết định cuối cùng và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 4.</B> Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó Chủ nhiệm&nbsp;&nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>1. Trách nhiệm giải quyết công việc của Phó Chủ nhiệm: </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Các Phó Chủ nhiệm được Bộ trưởng, Chủ nhiệm phân công phụ trách một số lĩnh vực và địa bàn công tác, phụ trách một số cơ quan, đơn vị và được sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng, nhân danh Bộ trưởng, Chủ nhiệm khi giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm và trước pháp luật về những quyết định của mình. </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Khi Bộ trưởng, Chủ nhiệm điều chỉnh sự phân công giữa các Phó Chủ nhiệm thì các Phó Chủ nhiệm phải bàn giao nội dung công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan cho nhau và báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm. </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 30.05pt"><FONT face=Arial size=2>2. Phạm vi giải quyết công việc của Phó Chủ nhiệm: </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>a) Chỉ đạo việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược phát triển, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án và các văn bản quản lý khác trong lĩnh vực được Bộ trưởng, Chủ nhiệm phân công; </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>b) Chỉ đạo kiểm tra việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm trong phạm vi được phân công, phát hiện và đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung; </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>c) Chủ động giải quyết công việc được phân công, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực của Phó Chủ nhiệm khác hoặc Uỷ viên kiêm nhiệm thì trực tiếp phối hợp với Phó Chủ nhiệm, Uỷ viên kiêm nhiệm đó để giải quyết. Trường hợp cần có ý kiến của Bộ trưởng, Chủ nhiệm hoặc giữa các Phó Chủ nhiệm, Uỷ viên kiêm nhiệm còn có các ý kiến khác nhau, phải báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định; </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>d) Đối với những vấn đề thuộc về chủ trương hoặc có tính nguyên tắc mà chưa có văn bản quy định hoặc những vấn đề nhạy cảm dễ gây tác động đến tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, tình hình vùng dân tộc và của Uỷ ban Dân tộc; việc ký kết thoả thuận quốc tế và những vấn đề quan trọng khác thì Phó Chủ nhiệm phải xin ý kiến của Bộ trưởng, Chủ nhiệm trước khi quyết định.&nbsp; </FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <B>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điều 5.</B> Phó Chủ nhiệm Thường trực&nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Phó Chủ nhiệm Thường trực, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo phạm vi được phân công, còn có quyền hạn và nhiệm vụ sau: &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>1. Được Bộ trưởng, Chủ nhiệm uỷ quyền thay mặt Bộ trưởng, chỉ đạo giải quyết một số công việc của Uỷ ban và ký một số văn bản của Uỷ ban Dân tộc theo qui định ký văn bản của Uỷ ban Dân tộc; </FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2. Được Bộ trưởng, Chủ nhiệm uỷ quyền chủ trì việc phối hợp hoạt động giữa các Phó Chủ nhiệm và trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Uỷ ban;</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>3. Được Bộ trưởng, Chủ nhiệm uỷ quyền giải quyết một số công việc cấp bách của Phó Chủ nhiệm khác khi Phó Chủ nhiệm đó vắng mặt. &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 6.</B> Trách nhiệm của Uỷ viên kiêm nhiệm Ủy ban Dân tộc: &nbsp; &nbsp;</FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Thực hiện theo Quy chế hoạt động của Uỷ viên kiêm nhiệm Uỷ ban Dân tộc ban hành kèm theo Quyết định 425/QĐ-UBDT, ngày 11/10/2005 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc. &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 7. </B>Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Uỷ ban Dân tộc: </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp; 1. Chủ động tổ chức thực hiện công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm về kết quả thực hiện công việc được giao; thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của pháp luật và của Uỷ ban; &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>2. Những việc phát sinh vượt quá thẩm quyền phải kịp thời báo cáo Lãnh đạo Uỷ ban phụ trách xin ý kiến chỉ đạo để giải quyết; không chuyển công việc thuộc nhiệm vụ, thẩm quyền của đơn vị mình sang đơn vị khác hoặc lên Lãnh đạo Uỷ ban; không giải quyết công việc thuộc nhiệm vụ, thẩm quyền của đơn vị khác; </FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>3. Chủ động phối hợp với Thủ trưởng các Vụ, đơn vị khác để xử lý những vấn đề có liên quan đến những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của các Vụ, đơn vị và thực hiện nhiệm vụ chung của Uỷ ban;</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>4. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Uỷ ban giao; được Bộ trưởng, Chủ nhiệm uỷ quyền giải quyết hoặc ký thừa lệnh một số văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và phải chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật và trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm về nội dung được uỷ quyền; </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>5. Xây dựng và kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc của Vụ, đơn vị trên cơ sở Quy chế làm việc của Uỷ ban; phân công công tác cho cấp phó và cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý; </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>6. Khi vắng mặt khỏi cơ quan từ 2 ngày làm việc phải uỷ quyền cho cấp phó quản lý, điều hành đơn vị và phải báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm phụ trách bằng văn bản, đồng thời thông báo cho Chánh Văn phòng Uỷ ban. Người được uỷ quyền chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng đơn vị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm và trước pháp luật về mọi hoạt động của đơn vị trong thời gian được uỷ quyền;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>7. Điều hành đơn vị mình chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế của Uỷ ban, các chủ trương, chính sách của chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng trụ sở.&nbsp;&nbsp; </FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <B>Điều 8.</B> Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của cán bộ, công chức &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>1. Chủ động nghiên cứu, tham mưu về lĩnh vực chuyên môn được phân công theo dõi, các công việc được Thủ trưởng đơn vị hoặc Lãnh đạo Uỷ ban giao theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>2. Chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ trưởng đơn vị, trước Lãnh đạo Uỷ ban và trước pháp luật về ý kiến đề xuất, tiến độ, chất lượng, hiệu quả của từng công việc được giao; về hình thức, thể thức, trình tự và thủ tục ban hành văn bản và quy trình giải quyết công việc được phân công theo dõi. &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>3. Thực hiện các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; các quy định của Uỷ ban và đơn vị.&nbsp;&nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 9.</B> Quan hệ công tác giữa Uỷ ban Dân tộc với cơ quan công tác dân tộc thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>1. Các Cơ quan công tác dân tộc thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn của Uỷ ban Dân tộc về nội dung quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc; chịu sự kiểm tra, thanh tra của Uỷ ban về việc chấp hành cơ chế, chính sách do Uỷ ban Dân tộc trực tiếp quản lý được tổ chức thực hiện trên địa bàn. </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm phải dành thời gian đi công tác địa phương, cơ sở (định kỳ, đột xuất) để kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Uỷ ban Dân tộc. &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>2. Thủ trưởng cơ quan công tác dân tộc thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện các chương trình công tác của Uỷ ban Dân tộc tại địa phương; báo cáo Uỷ ban Dân tộc kết quả công tác của đơn vị theo quy định; tham gia đầy đủ các hoạt động chung và tham dự các cuộc họp Uỷ ban Dân tộc triệu tập đúng thành phần quy định; thực hiện đầy đủ các quy định quản lý của Uỷ ban Dân tộc đối với toàn ngành. &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 22.5pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 10.</B> Quan hệ giữa Lãnh đạo Uỷ ban với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Uỷ ban &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>1. Bộ trưởng, Chủ nhiệm; Phó Chủ nhiệm phụ trách lĩnh vực và đơn vị, định kỳ hoặc đột xuất họp với Thủ trưởng các đơn vị hoặc làm việc với lãnh đạo từng đơn vị, để trực tiếp nghe báo cáo tình hình, chỉ đạo việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị và của Uỷ ban. &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>2. Thủ trưởng Vụ, đơn vị có trách nhiệm báo cáo kịp thời với Lãnh đạo Uỷ ban về kết quả thực hiện công tác và kiến nghị các vấn đề cần giải quyết khi thực hiện các quy định tại Điều 7 của Quy chế này và những vấn đề về cơ chế, chính sách cần sửa đổi, bổ sung; kiến nghị sửa đổi, bổ sung chương trình, kế hoạch công tác cho phù hợp với yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Uỷ ban. &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 11. </B>Quan hệ giữa Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Uỷ ban &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>1. Thủ trưởng Vụ, đơn vị khi được giao chủ trì giải quyết các vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị khác phải trao đổi ý kiến với Thủ trưởng đơn vị đó. Thủ trưởng đơn vị được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời theo đúng yêu cầu của đơn vị chủ trì. </FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Theo phân công của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm phối hợp thực hiện các dự án, chương trình của Uỷ ban. Đối với những vấn đề liên quan đến nhiều đơn vị mà vượt quá thẩm quyền giải quyết hoặc không đủ điều kiện thực hiện thì Thủ trưởng đơn vị chủ trì báo cáo, đề xuất Lãnh đạo Uỷ ban xem xét, quyết định.&nbsp; </FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <B>Điều 12. </B>Các quan hệ công tác khác&nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>1. Quan hệ làm việc giữa Bộ trưởng, Chủ nhiệm với Ban Chấp hành Trung ương và các Ban của Đảng, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành khác, các địa phương, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực được thực hiện theo quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Chính phủ, qui định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các văn bản pháp luật và các quy định có liên quan. &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Uỷ ban Dân tộc liên hệ chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ để thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp, rà soát việc thực hiện chương trình công tác, bảo đảm hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các đề án, công việc được giao theo sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Uỷ ban Dân tộc thường xuyên phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của ngành, chăm lo xây dựng cơ quan công tác dân tộc ở địa phương vững mạnh, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức có chất lượng chuyên môn, kỹ năng hành chính và kỷ luật, kỷ cương bảo đảm hoàn thành mọi nhiệm vụ.&nbsp;&nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>2. Quan hệ công tác giữa Lãnh đạo Uỷ ban với Ban cán sự Đảng của Uỷ ban thực hiện theo quy định của Trung ương Đảng và Quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng Uỷ ban Dân tộc ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-BCS, ngày 12/3/2004. &nbsp; &nbsp;</FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>3. Quan hệ giữa Lãnh đạo Uỷ ban với Đảng uỷ cơ quan Uỷ ban thực hiện theo quy định của Đảng và các quy định về việc phối hợp công tác do Uỷ ban tổ chức xây dựng. &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>4. Quan hệ giữa Lãnh đạo Uỷ ban với Công đoàn Uỷ ban được thực hiện theo Quy chế hoặc Nghị quyết liên tịch về mối quan hệ công tác và lề lối làm việc giữa Lãnh đạo Uỷ ban và Ban Thường vụ Công đoàn Uỷ ban. &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>5. Quan hệ giữa Lãnh đạo Uỷ ban với các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan Uỷ ban: &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>a) Sáu tháng một lần Bộ trưởng, Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm được Bộ trưởng, Chủ nhiệm uỷ quyền làm việc với Đại diện các tổ chức chính trị - xã hội của cơ quan Uỷ ban để thông báo những chủ trương công tác của Uỷ ban, biện pháp giải quyết những kiến nghị của đoàn viên, hội viên và lắng nghe ý kiến đóng góp của các tổ chức, đoàn thể về hoạt động của Uỷ ban; </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>b) Người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội của cơ quan Uỷ ban được mời tham dự các cuộc họp, hội nghị do lãnh đạo Uỷ ban chủ trì có nội dung liên quan đến hoạt động, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên tổ chức đó; </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>c) Bộ trưởng, Chủ nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức trên hoạt động có hiệu quả, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Uỷ ban được Nhà nước giao; tham khảo ý kiến của các tổ chức trước khi quyết định các vấn đề có liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên. &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>6. Quan hệ giữa Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Uỷ ban với cấp uỷ, các tổ chức quần chúng và cán bộ, công chức trong đơn vị: &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>a) Thủ trưởng đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Đảng và các đoàn thể hoạt động theo đúng điều lệ, tôn chỉ, mục đích; phối hợp với cấp uỷ Đảng và các tổ chức quần chúng chăm lo và tạo điều kiện làm việc, học tập và nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trong đơn vị; bảo đảm thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, xây dựng nền nếp văn hoá công sở và kỷ luật, kỷ cương hành chính; </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>b) Cán bộ, công chức là đảng viên, hội viên các đoàn thể gương mẫu hoàn thành tốt công việc được giao theo đúng quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về nhiệm vụ và trách nhiệm của người đảng viên, hội viên và các quy định có liên quan đến công vụ của cán bộ, công chức; giải quyết công việc đúng thủ tục và thời gian; chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng đơn vị về kết quả thực hiện công việc được giao. </FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><B>Chương III <BR>CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA UỶ BAN DÂN TỘC &nbsp; &nbsp; </B></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 13. </B>Các loại chương trình công tác &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Chương trình công tác năm:&nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>a) Yêu cầu: Căn cứ vào Kế hoạch 5 năm, kế hoạch dài hạn và các chương trình, nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao để xây dựng chương trình công tác năm. </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0in"><FONT face=Arial size=2>- Những đề án, công việc đăng ký trong chương trình công tác năm của Uỷ ban phải thể hiện kết hợp giữa các nhiệm vụ nêu trong các văn bản, ý kiến chỉ đạo của cấp trên với sự chủ động đề xuất của đơn vị. Mỗi đề án, công việc cần xác định rõ nội dung chính; đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, người phụ trách, cấp trình và thời hạn trình từng cấp;</FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30.05pt"><FONT face=Arial size=2>- Các Vụ, đơn vị phải chịu trách nhiệm về tiến độ chuẩn bị và nội dung thực hiện công việc mà đơn vị kiến nghị đưa vào chương trình công tác của Uỷ ban. &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>b) Phân công thực hiện: </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan xây dựng chương trình công tác năm của Uỷ ban và hoàn thành trước tháng 12. </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Văn phòng Uỷ ban chủ trì phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan xây dựng danh mục các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chương trình công tác năm của Uỷ ban; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Chậm nhất vào ngày 5 tháng 11 năm trước, các đơn vị thuộc Uỷ ban gửi Văn phòng Uỷ ban danh mục công việc cần trình các cấp trong năm sau. &nbsp; &nbsp;</FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Văn phòng Uỷ ban có trách nhiệm tổng hợp trình Lãnh đạo Uỷ ban ký gửi Văn phòng Chính phủ đăng ký những công việc của Uỷ ban đưa vào chương trình công tác trình Chính phủ trước ngày 15 tháng 11 hàng năm; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Chậm nhất 5 ngày làm việc sau khi Văn phòng Chính phủ gửi chương trình công tác năm của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Uỷ ban phải cụ thể hoá thành dự thảo chương trình công tác năm của Uỷ ban gửi các đơn vị liên quan để tham gia ý kiến; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Các đơn vị phải có ý kiến chính thức bằng văn bản gửi Văn phòng Uỷ ban để tổng hợp xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm. Văn phòng Uỷ ban, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm lấy ý kiến của các Phó Chủ nhiệm, theo hình thức quy định tại khoản 3, Điều 3 của Quy chế này để thông qua Chương trình công tác năm của Uỷ ban; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Chánh Văn phòng Uỷ ban trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm ký ban hành và gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Uỷ ban để thực hiện. </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Ngoài việc thực hiện theo các quy định tại Quy chế này, chương trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật còn phải thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan. &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Chương trình công tác quý:&nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>a) Yêu cầu: Căn cứ vào chương trình công tác năm, các chương trình, nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao để xây dựng chương trình công tác quý. Những đề án, công việc ghi trong chương trình công tác quý của Uỷ ban phải xác định rõ nội dung chính, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, người phụ trách, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hay Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm quyết định và thời hạn trình. </FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) Phân công thực hiện:</FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Chậm nhất là ngày 15 của tháng cuối quý, các đơn vị phải gửi dự kiến chương trình công tác quý sau cho Văn phòng Uỷ ban. Những công việc bổ sung hoặc có sự điều chỉnh về thời gian phải có văn bản báo cáo Lãnh đạo Uỷ ban. Quá thời hạn trên, đơn vị nào không gửi coi như đơn vị đó không có nhu cầu điều chỉnh; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Chậm nhất là ngày 20 của tháng cuối quý, Văn phòng Uỷ ban tổng hợp chương trình công tác quý sau của Uỷ ban, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm xem xét, quyết định. Những vấn đề trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nếu có sự thay đổi về thời gian, Văn phòng Uỷ ban phải có văn bản trình Lãnh đạo Uỷ ban ký đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho điều chỉnh. Chỉ sau khi được chấp nhận, các đơn vị mới được thực hiện theo tiến độ mới. </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0in"><FONT face=Arial size=2>Chương trình công tác quí I được thể hiện trong báo cáo và chương trình công tác năm; Chương trình công tác quí III được thể hiện trong báo cáo và chương trình công tác 6 tháng.&nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>3. Chương trình công tác tháng: &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>a) Hàng tháng, các Vụ, đơn vị căn cứ chương trình công tác quý để xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác tháng. Nếu tiến độ thực hiện chương trình công tác tháng bị chậm phải báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm trước ngày 20 hàng tháng; </FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) Chậm nhất là ngày 27 hàng tháng, Văn phòng Uỷ ban xây dựng chương trình công tác tháng sau của Uỷ ban trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm xem xét, quyết định và thông báo cho các đơn vị.&nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Chương trình công tác tháng đầu quý được thể hiện cụ thể trong chương trình công tác quý. &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. Chương trình công tác tuần của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm:&nbsp; </FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) Căn cứ chương trình công tác tháng và sự chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Văn phòng Uỷ ban phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình công tác tuần. Chương trình công tác của tuần tiếp theo được trình Lãnh đạo Uỷ ban duyệt và gửi các đơn vị vào chiều thứ sáu của tuần trước; &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>b) Khi có sự thay đổi chương trình công tác tuần của Lãnh đạo Uỷ ban, Phòng Tổng hợp - Văn phòng Uỷ ban cập nhật thông tin trên mạng máy tính của Uỷ ban và thông báo cho các đối tượng liên quan biết.&nbsp;&nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>5. Chương trình công tác của các đơn vị thuộc Uỷ ban: </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>a) Căn cứ chương trình công tác của Uỷ ban và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị và tổ chức thực hiện. Chương trình này phải xác định rõ trách nhiệm đến từng cán bộ, công chức trong đơn vị; đồng thời thể hiện rõ lịch trình thực hiện công việc, bảo đảm tiến độ trình lãnh đạo cấp trên xem xét theo chương trình công tác của Uỷ ban; </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>b) Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tạo điều kiện để đơn vị hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác. Trường hợp do những khó khăn chủ quan, khách quan không hoàn thành được công việc theo tiến độ, kế hoạch đã định, phải kịp thời báo cáo Phó Chủ nhiệm phụ trách lĩnh vực và thông báo cho Văn phòng Uỷ ban biết để điều chỉnh chương trình chung và tìm giải pháp khắc phục. &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 14. </B>Chuẩn bị đề án, dự án &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>1. Thủ trưởng các Vụ, đơn vị được giao chủ trì đề án, dự án bao gồm cả dự án xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi chung là đề án) phải lập kế hoạch chi tiết về việc xây dựng đề án. Sau khi được Lãnh đạo Uỷ ban phụ trách đồng ý, đơn vị chủ trì phải thông báo kế hoạch đó đến Văn phòng Uỷ ban để theo dõi, đôn đốc việc thực hiện. Đơn vị chủ trì phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện đúng kế hoạch đã được phê duyệt. &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Đối với việc chuẩn bị các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, ngoài việc tuân theo các quy định tại Quy chế này còn phải thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan. &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Nếu đơn vị chủ trì thay đổi thời hạn trình và nội dung của đề án thì phải báo cáo và được sự đồng ý của Bộ trưởng, Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm phụ trách. &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 15.</B> Quan hệ phối hợp trong chuẩn bị đề án &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>1. Thủ trưởng Vụ, đơn vị chủ trì xây dựng đề án (sau đây gọi là chủ đề án) mời Thủ trưởng các đơn vị liên quan đến bàn việc chuẩn bị đề án hoặc đề nghị cử cán bộ tham gia chuẩn bị đề án. Đơn vị được mời có trách nhiệm cử người tham gia theo đề nghị của chủ đề án. Người được cử là đại diện của đơn vị tham gia chuẩn bị đề án phải thường xuyên báo cáo và xin ý kiến Thủ trưởng đơn vị trong quá trình tham gia xây dựng đề án. Các hoạt động phối hợp này không thay thế được các thủ tục lấy ý kiến chính thức quy định tại khoản 2 Điều này. &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>2. Sau khi đề án đã được chuẩn bị xong, chủ đề án phải lấy ý kiến chính thức của các đơn vị liên quan bằng các hình thức sau đây: &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>a) Tổ chức họp: Chủ đề án gửi trước giấy mời và tài liệu họp đến Thủ trưởng các đơn vị liên quan. Chủ đề án chủ trì cuộc họp, giới thiệu nội dung và thu thập ý kiến để bổ sung hoàn chỉnh đề án. Những ý kiến thảo luận phải được ghi vào biên bản có chữ ký của chủ tọa cuộc họp. </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Đơn vị được mời họp phải cử đại diện có đủ thẩm quyền đến họp, phát biểu ý kiến của Thủ trưởng đơn vị (nếu có) và báo cáo đầy đủ kết luận cuộc họp cho Thủ trưởng đơn vị biết. Trường hợp đại diện đơn vị được mời vắng mặt, chủ đề án gửi phần kết luận có liên quan cho đơn vị đó và Thủ trưởng đơn vị đó phải trả lời bằng văn bản; </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>b) Gửi công văn lấy ý kiến: Chủ đề án gửi bản thảo cuối cùng của đề án và hồ sơ kèm theo đến Thủ trưởng đơn vị có liên quan để lấy ý kiến. Thủ trưởng đơn vị được hỏi ý kiến có trách nhiệm phát biểu ý kiến chính thức bằng văn bản, gửi chủ đề án trong khoảng thời gian 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản. Văn bản góp ý kiến phải ghi rõ những điểm đồng ý, không đồng ý, những kiến nghị về việc sửa đổi, bổ sung. Nếu hồ sơ đề án chưa rõ hoặc do vấn đề phức tạp cần có thêm thời gian nghiên cứu thì đơn vị được hỏi ý kiến có quyền yêu cầu chủ đề án làm rõ hoặc cung cấp thêm các tài liệu cần thiết và thỏa thuận thời hạn trả lời, nhưng tối đa không quá 10 ngày làm việc;&nbsp;&nbsp;</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) Gửi lấy ý kiến qua mạng máy tính: nội dung và thời hạn thực hiện như điểm b khoản 2 Điều này.&nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 22.5pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 16. </B>Theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>1. Hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và hàng năm, Thủ trưởng các đơn vị rà soát, thống kê đánh giá việc thực hiện chương trình công tác của đơn vị, gửi Văn phòng Uỷ ban để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm về kết quả xử lý các công việc được giao, những công việc còn tồn đọng, hướng xử lý tiếp theo, kiến nghị việc điều chỉnh, bổ sung chương trình công tác thời gian tới. &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>2. Phó Chủ nhiệm được phân công phụ trách đề án, dự án có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện theo kế hoạch được duyệt; báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm trước khi nghiệm thu, phê duyệt hoặc trình cấp trên. &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>3. Văn phòng Uỷ ban có nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị các đề án của các đơn vị trực thuộc Uỷ ban; hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và cuối năm có báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác của Uỷ ban. Kết quả thực hiện chương trình công tác phải được coi là một tiêu chí quan trọng để xem xét, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của mỗi đơn vị. &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><B>Chương IV <BR>TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UỶ BAN &nbsp; &nbsp; </B></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 17.</B> Cách thức giải quyết công việc của Lãnh đạo Uỷ ban &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>1. Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban xem xét, giải quyết công việc trên cơ sở “Phiếu trình giải quyết công việc” theo mẫu của Uỷ ban. &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>2. Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban chủ trì họp, làm việc với lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, chuyên gia liên quan để tham khảo ý kiến trước khi giải quyết những vấn đề quan trọng, cần thiết mà chưa xử lý ngay được bằng cách thức quy định tại khoản 1 Điều này. &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>3. Các cách thức giải quyết công việc như đi công tác và xử lý công việc tại cơ sở, làm việc trực tiếp với các đơn vị thuộc phạm vi phụ trách, tiếp khách thực hiện theo Điều 36 đến Điều 39 của Quy chế này.&nbsp;&nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 18.</B> Thủ tục gửi văn bản, trình giải quyết công việc &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Thủ tục trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm giải quyết công việc: </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>a) Công văn, tờ trình Lãnh đạo Uỷ ban phải do Thủ trưởng đơn vị thuộc Uỷ ban, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ký và đóng dấu (nếu có) đúng thẩm quyền; </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>b) Đối với những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị khác, trong hồ sơ trình nhất thiết phải có ý kiến chính thức bằng văn bản của các đơn vị liên quan; những đề xuất của địa phương có liên quan đến cơ chế, chính sách phải có ý kiến bằng văn bản của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 30.05pt"><FONT face=Arial size=2>c) Hồ sơ trình đối với các văn bản, đề án bao gồm: </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Tờ trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phải thuyết minh rõ nội dung chính của đề án, luận cứ của các kiến nghị, các ý kiến khác nhau. Đối với văn bản quy phạm pháp luật, nội dung tờ trình phải theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đối với điều ước quốc tế và thoả thuận quốc tế phải theo đúng quy định của các văn bản có liên quan; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Văn bản hoặc ý kiến của đơn vị thẩm định đề án theo quy định của pháp luật và quy định của Uỷ ban; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến tham gia của các đơn vị có liên quan, kể cả ý kiến tư vấn khác (nếu có); </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Ý kiến của Phó Chủ nhiệm phụ trách lĩnh vực được phân công. </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30.05pt"><FONT face=Arial size=2>- Các tài liệu cần thiết khác. &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>2. Các công văn, tờ trình đề nghị giải quyết công việc chỉ gửi 1 bản chính đến đơn vị có thẩm quyền giải quyết. Nếu cần gửi đến các đơn vị có liên quan để biết hoặc phối hợp thì chỉ ghi tên các đơn vị đó ở phần Nơi nhận của văn bản.&nbsp;</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0in"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. Đối với các cơ quan, tổ chức không thuộc sự quản lý của Uỷ ban Dân tộc về hành chính hoặc chuyên môn theo ngành, thì thực hiện thủ tục gửi công văn đến Uỷ ban theo quy định hiện hành của pháp luật về công tác văn thư. Cơ quan, tổ chức nước ngoài có thể thực hiện thủ tục gửi công văn đến Uỷ ban Dân tộc theo thông lệ quốc tế. &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 19.</B> Trách nhiệm của Văn phòng Uỷ ban trong việc trình Lãnh đạo Uỷ ban giải quyết công việc &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>1. Văn phòng Uỷ ban chỉ trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm những vấn đề thuộc phạm vi giải quyết của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm khi có đủ thủ tục và hồ sơ quy định tại Điều 18 của Quy chế này. &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Khi nhận được hồ sơ đề án, công việc của các đơn vị, địa phương gửi trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm, Văn phòng Uỷ ban có nhiệm vụ: </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>a) Thẩm tra về mặt thủ tục: Nếu hồ sơ đề án, công việc trình không đúng theo quy định, trong thời gian không quá 2 ngày làm việc, Văn phòng Uỷ ban gửi lại đơn vị trình và nêu rõ yêu cầu để thực hiện đúng quy định. Đối với những vấn đề cần giải quyết gấp, Văn phòng Uỷ ban làm Phiếu báo cho đơn vị, địa phương trình bổ sung thêm hồ sơ, đồng thời báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban biết; </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>b) Thẩm tra về mặt thể thức văn bản: Nếu nội dung đề án, công việc trình không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm, không bảo đảm phù hợp giữa nội dung hồ sơ và nội dung của dự thảo văn bản sẽ ban hành hoặc hồ sơ chưa đủ rõ để có thể ra quyết định, trong thời gian không quá 3 ngày làm việc, Văn phòng Uỷ ban trả lại văn bản cho cơ quan trình và nêu rõ lý do trả lại; </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>c) Thẩm tra về nội dung: Nếu trong nội dung đề án, công việc còn có những vấn đề chưa rõ hoặc còn có ý kiến khác nhau về quan điểm xử lý giữa các đơn vị có liên quan, Văn phòng Uỷ ban đề nghị chủ đề án giải trình thêm hoặc theo uỷ quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm phụ trách, Chánh Văn phòng tổ chức họp với chủ đề án và các đơn vị liên quan hoặc gửi văn bản lấy thêm ý kiến các đơn vị khác để xử lý và báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm phụ trách lĩnh vực quyết định. &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>3. Chậm nhất trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đúng thủ tục, Văn phòng phải hoàn chỉnh hồ sơ và thủ tục trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm. Phiếu trình giải quyết công việc phải thể hiện rõ, đầy đủ, trung thành ý kiến của các đơn vị, kể cả ý kiến khác nhau; ý kiến đề xuất của chuyên viên trực tiếp theo dõi và ý kiến của lãnh đạo Văn phòng. Phiếu trình giải quyết công việc phải kèm theo đầy đủ hồ sơ.&nbsp;&nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>4. Hồ sơ trình Lãnh đạo Uỷ ban phải được Văn phòng lập danh mục (bao gồm cả hồ sơ trên máy vi tính) để theo dõi quá trình xử lý.&nbsp;&nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 20. </B>Xử lý hồ sơ trình và thông báo kết quả &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>1. Chậm nhất sau 5 ngày làm việc, kể từ ngày Văn phòng Uỷ ban trình, Bộ trưởng, Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm có trách nhiệm xử lý hồ sơ trình và có ý kiến chính thức vào Phiếu trình. &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>2. Đối với những đề án, công việc mà Bộ trưởng, Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm yêu cầu tham khảo ý kiến tư vấn của các chuyên gia; yêu cầu chủ đề án và đơn vị liên quan giải trình trước khi quyết định, Văn phòng Uỷ ban có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ các nội dung và tổ chức để Bộ trưởng, Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm phụ trách họp, làm việc với các chuyên gia, chủ đề án và các đơn vị có liên quan theo quy định tại Điều 21 của Quy chế này, trước khi quyết định.&nbsp;&nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng, Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm phụ trách có thể uỷ quyền cho Chánh Văn phòng Uỷ ban hoặc Thủ trưởng các đơn vị thuộc Uỷ ban chủ trì các cuộc họp quy định tại khoản 2 Điều này và báo cáo bằng văn bản với Bộ trưởng, Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm phụ trách về kết quả cuộc họp. </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt"><FONT face=Arial size=2>&nbsp; 3. Đối với những công việc thuộc phạm vi các công việc mà tập thể Lãnh đạo Uỷ ban thảo luận trước khi Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định quy định tại khoản 3 Điều 3 của Quy chế này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm theo lĩnh vực được phân công, xem xét nội dung và tính chất của từng đề án để quyết định: </FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) Cho phép chủ đề án hoàn thành thủ tục và đăng ký với Văn phòng để bố trí trình tập thể Lãnh đạo Uỷ ban tại phiên họp gần nhất;</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>b) Giao chủ đề án chuẩn bị thêm nếu xét thấy nội dung chưa đạt yêu cầu; </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>c) Giao Chủ đề án làm thủ tục lấy ý kiến các đơn vị liên quan theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 15 của Quy chế này. </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>4. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm phụ trách về nội dung đề án, công việc, Thủ trưởng đơn vị chủ trì phối hợp với Văn phòng hoàn chỉnh dự thảo văn bản để ký ban hành. Những nội dung có liên quan đến cơ chế, chính sách thì nhất thiết phải thể hiện thành văn bản gửi cho đơn vị hoặc địa phương có liên quan. Đối với các vấn đề do các đơn vị trình về công việc chuyên môn, không cần thiết phải ra văn bản của Uỷ ban, khi Lãnh đạo Uỷ ban đã có ý kiến vào hồ sơ thì Văn phòng Uỷ ban thông báo cho đơn vị trình biết. &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>5. Chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ, nếu chưa có quyết định cuối cùng của Bộ trưởng, Chủ nhiệm hoặc các Phó Chủ nhiệm thì Văn phòng Uỷ ban phải thông báo bằng văn bản cho đơn vị hoặc địa phương trình đề án, công việc biết rõ lý do. &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 21. </B>Tổ chức họp xử lý công việc thường xuyên &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>1. Bộ trưởng, Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm phụ trách lĩnh vực họp với các chuyên gia, chủ đề án và đại diện các đơn vị có liên quan để nghe ý kiến tư vấn, tham mưu trước khi quyết định giải quyết công việc. &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30.05pt"><FONT face=Arial size=2>a) Trách nhiệm của Văn phòng Uỷ ban: </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Đôn đốc đơn vị chủ đề án chuẩn bị đầy đủ tài liệu họp, gửi giấy mời cùng tài liệu đến các thành phần được mời trước ngày họp ít nhất 3 ngày làm việc (trừ trường hợp đặc biệt được Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm phụ trách đồng ý gửi tài liệu muộn hơn); </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0in"><FONT face=Arial size=2>- Chuẩn bị địa điểm và các điều kiện phục vụ cho cuộc họp, phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ này nếu cuộc họp được tổ chức ở ngoài cơ quan Uỷ ban;</FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Ghi biên bản cuộc họp và khi cần thiết có thể ghi âm; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Thông báo bằng văn bản kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm phụ trách về nội dung cuộc họp (nếu cần). </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 30.05pt"><FONT face=Arial size=2>b) Trách nhiệm của chủ đề án: </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu họp theo thông báo của Văn phòng Uỷ ban; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Chuẩn bị ý kiến giải trình các vấn đề liên quan đến nội dung họp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Sau cuộc họp phối hợp với Văn phòng Uỷ ban hoàn chỉnh đề án hoặc văn bản trình theo kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Phụ trách. </FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Tập thể lãnh đạo Uỷ ban họp để giải quyết các công việc quy định tại khoản 3 Điều 3, họp giao ban hàng tuần hoặc họp thường kỳ hàng tháng, thực hiện theo các thủ tục liên quan quy định tại Chương V của Quy chế này.</FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>Chương V <BR>TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ VÀ CUỘC HỌP</B></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 22.</B> Các loại hội nghị và cuộc họp &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Căn cứ yêu cầu công việc và phạm vi lĩnh vực công tác, Uỷ ban tổ chức các hội nghị và cuộc họp trên nguyên tắc thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>1. Các hội nghị gồm: Hội nghị toàn ngành, hội nghị chuyên đề (triển khai, sơ kết, tổng kết một hoặc một số chuyên đề), hội nghị tập huấn công tác chuyên môn. &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>2. Các cuộc họp do Lãnh đạo Uỷ ban chủ trì, gồm: </FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Họp giao ban Lãnh đạo Uỷ ban hàng tuần, hàng tháng; </FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Họp giao ban Uỷ ban thường kỳ hàng tháng, hàng quý; </FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Lãnh đạo Uỷ ban họp, làm việc với lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lãnh đạo địa phương tại trụ sở Uỷ ban; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Lãnh đạo Uỷ ban họp, làm việc với địa phương và đơn vị tại địa phương, cơ sở; </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Họp tập thể Lãnh đạo Uỷ ban, các cuộc họp khác để giải quyết công việc. </FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. Các cuộc họp do Thủ trưởng các đơn vị thuộc Uỷ ban chủ trì:</FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Các đơn vị thuộc Uỷ ban tổ chức các cuộc họp do lãnh đạo đơn vị chủ trì để giải quyết các công việc chuyên môn và các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị đã được quy định; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Lãnh đạo đơn vị thuộc Uỷ ban có thể chủ trì các cuộc họp, làm việc với đại diện các cơ quan liên quan theo uỷ quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm phụ trách theo quy định tại Quy chế này; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Trường hợp mời Lãnh đạo Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các địa phương dự họp phải được theo quy định của Chính phủ; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Các đơn vị thuộc Uỷ ban khi mời Lãnh đạo các Cơ quan công tác dân tộc các địa phương dự họp phải báo cáo Lãnh đạo Uỷ ban cho phép và phải thống nhất ý kiến với Văn phòng Uỷ ban để phối hợp sắp xếp chương trình, tránh việc mời họp trùng lắp. &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 23. </B>Công tác chuẩn bị hội nghị, họp &nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>1. Duyệt chủ trương </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 4pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>a) Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định các cuộc họp sau: </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Hội nghị toàn ngành (trường hợp phải xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ thì thực hiện theo Quy chế làm việc của Chính phủ); </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Hội nghị chuyên đề, tập huấn (thuộc lĩnh vực Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì); </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Họp giao ban Uỷ ban thường kỳ hàng tháng, hàng quý; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Hội nghị và họp giao ban vùng; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Họp giao ban Lãnh đạo Uỷ ban hàng tuần, hàng tháng; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Họp tập thể Lãnh đạo Uỷ ban, các cuộc họp khác để giải quyết công việc; </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30.05pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Lãnh đ?
?

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.