Số ký hiệu văn bản

886/UBDT-CSDT

Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 03/10/2008
Ngày có hiệu lực

Trích yếu V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định 74/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành
  • Ủy ban Dân tộc
Lĩnh vực văn bản
  • Chương trình 134
Người ký
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial size=2><B>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kính gửi</B>: Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang, Long An, thành phố Cần Thơ.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Thực hiên Quyết định 74/2008/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn 2008 - 2010 (sau đây gọi là Quyết định 74/TTg), trước hết các địa phương phải thực hiện đúng và đầy đủ các quy định trong Quyết định 74/TTg. Ngoài ra, cần thực hiện tốt một số công việc cụ thể sau:</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B>I. Các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo xây dựng Đề án thực hiện Quyết định 74/TTg tại địa phương</B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố (sau đây gọi chung là tỉnh) chỉ đạo việc </FONT><FONT face=Arial size=2>khảo sát, bình xét, xác định nhu cầu, xây dựng và phê duyệt Đề án của tỉnh mình.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Trên cơ sở Đề án được phê duyệt, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ( sau đây gọi chung là huyện) xây dựng các dự án, kế hoạch chi tiết thực hiện những nhiệm vụ của Đề án và tổ chức triển khai thực hiện. Uỷ ban nhân dân tỉnh phân cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, Ban, ngành và Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Từng tỉnh phải xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm và cả giai đoạn 2008-2010 trên cơ sở kế hoạch vốn của Trung ương phân bổ, nguồn vốn của địa phương, vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội và các nguồn vốn hợp pháp khác (theo mẫu biểu 1,2,3,4).</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Đề án của các địa phương gửi về Uỷ ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Chính sách xã hội trước ngày 30/11/2008 để tổng hợp chung.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B>II. Một số hướng dẫn cụ thể khi triển khai thực hiện Quyết định 74/TTg</B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>1. Đối tượng được thụ hưởng chính sách theo Quyết định 74/TTg phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Hộ dân tộc thiểu số nghèo theo chuẩn nghèo hiện hành của Chính phủ (kể cả hộ chỉ có vợ hoặc chồng là người dân tộc thiểu số) thường trú tại địa phương từ 1 năm trở lên, do Uỷ ban nhân dân xã quản lý tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2007.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Hộ có lao động trong độ tuổi lao động cần vốn để học nghề, chuyển đổi ngành nghề, đi xuất khẩu lao động, cần vốn để sản xuất, kinh doanh thêm ngành nghề, dịch vụ khác.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>2. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc bình xét hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo chưa có đất ở, chưa có đất sản xuất hoặc chưa đủ đất sản xuất, chưa có việc làm ổn định. Việc bình xét phải được tiến hành từ cơ sở xóm, ấp, phun, sóc (hoặc tương đương), công khai, dân chủ, công bằng, có sự tham gia của các tổ chức chính trị -&nbsp; xã hội; lập biên bản kèm theo danh sách hộ dân tộc thiểu số nghèo từng xã. Danh sách nêu rõ nhu cầu thụ hưởng chính sách của từng hộ, Uỷ ban nhân dân xã rà soát, xem xét, trình Uỷ ban nhân dân huyện xem xét, phê duyệt.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>3. Phạm vi áp dụng: hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở các tỉnh: Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang, Long An, thành phố Cần Thơ.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>4. Nội dung hỗ trợ</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>4.1. Về đất ở:</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>a) Căn cứ quỹ đất, hạn mức đất ở và khả năng ngân sách địa phương, Uỷ ban nhân dân tỉnh có thể xem xét, quyết định mức đất ở sao cho phù hợp với điều kiện thực tế và tập quán ở địa phương và giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>b) Trường hợp chính quyền các cấp đứng ra tạo quỹ đất, Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp tiền trực tiếp cho đơn vị được giao tạo quỹ đất và cấp đất trực tiếp cho các hộ. Phần chênh lệch chi phí tạo quỹ đất cao hơn so với định mức quy định tại Quyết định 74/TTg do ngân sách địa phương cân đối.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>c) Trường hợp hộ dân tự tìm được quỹ đất ở thì Uỷ ban nhân dân xã thay các hộ thanh toán tiền cho người chuyển nhượng quyền sử dụng đất.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>4.2. Về đất sản xuất:</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Định mức sản xuất cho mỗi hộ căn cứ theo mức bình quân chung của địa phương và tuỳ thuộc vào khả năng quỹ đất hiện còn tại địa phương, nhưng tối thiểu là 0,25 ha đất ruộng lúa nước 1 vụ hoặc 0,15 ha đất ruộng lúa nước 2 vụ hoặc 0,5 ha đất đồi, gò hoặc đất nuôi trồng thuỷ sản.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>a) Đối với hộ không có đất sản xuất thì ngân sách Trung ương hỗ trợ 10 triệu đồng/ hộ và được vay tín dụng với mức không quá 10 triệu đồng/ hộ theo hình thức vay tín chấp trong thời gian 5 năm với lãi suất bằng 0%.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>b) Đối với hộ thiếu một phần đất sản xuất theo định mức quy định tại Quyết định 74/TTg thì mức hỗ trợ ngân sách Trung ương và mức vay Ngân hàng Chính sách xã hội tương ứng với tỷ lệ đất còn thiếu nhưng hộ đó phải có được quỹ đất còn thiếu và được Uỷ ban nhân dân xã xác nhận.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>c) Tạo quỹ đất:</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>* Trường hợp chính quyền các cấp đứng ra tạo quỹ đất sản xuất để cấp cho hộ dân:</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Đối với vốn ngân sách nhà nước (vốn Trung ương và vốn địa phương), Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp cho đơn vị được giao tạo quỹ đất sản xuất. Phần chênh lệch chi phí tạo quỹ đất cao hơn so với định mức quy định tại Quyết định 74/TTg do ngân sách địa phương cân đối.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Đối với vốn vay: sau khi hộ đã nhận đất thì làm thủ tục vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để ngân hàng chuyển trả cho đơn vị tạo quỹ đất.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>* Trường hợp hộ tự tìm được quỹ đất sản xuất và được Uỷ ban nhân dân xã xác nhận:</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Đối với vốn ngân sách nhà nước (vốn Trung ương và vốn địa phương), thì Uỷ ban nhân dân xã thay các hộ thanh toán tiền cho người chuyển nhượng quyến sử dụng đất.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Đối với vốn vay: sau khi hộ đã nhận đất nếu còn thiếu tiền thanh toán cho người chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì làm thủ tục vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để ngân hàng chuyển trả cho người chuyển nhượng quyến sử dụng đất.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>4.3. Đối với những hộ, lao động chuyển đổi ngành nghề:</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Đối với những hộ không có đất sản xuất nhưng địa phương không còn quỹ đất để cấp và hộ dân không tự tìm được quỹ đất hoặc hộ đó không có nhu cầu đất sản xuất thì được hỗ trợ học nghề và được vay vốn để chuyển đổi ngành nghề, đi xuất khẩu lao động, sản xuất và kinh doanh thêm ngành nghề, dịch vụ khác, cụ thể như sau:</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>a) Nếu hộ có lao động và có nhu cầu học nghề, đào tạo nghề để chuyển đổi ngành nghề hoặc đi xuất khẩu lao động, thì được ngân sách Trung ương hỗ trợ kinh phí học nghề (đào tạo nghề) cho mỗi lao động tối đa là 3 triệu đồng. Mức hỗ trợ tuỳ thuộc vào từng ngành nghề và thời gian học nghề thực tế. Ngoài mức hỗ trợ trên, từng địa phương tuỳ thuộc theo khả năng ngân sách của mình mà quyết định mức hỗ trợ thêm cho đồng bào.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Việc hỗ trợ đào tạo nghề được thực hiện trực tiếp bằng tiền cho từng đối tượng được hưởng thông qua việc ký kết hợp đồng giữa người đại diện cho người được hưởng lợi (chính quyền, đoàn thể cấp xã) và cơ sở được giao nhiệm vụ đào tạo nghề theo định mức quy định tại Quyết định 74/TTg.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Những hộ, lao động chuyển đổi ngành nghề ngoài việc được hưởng chính sách nêu trên còn được hưởng các chính sách ưu đãi liên quan về dạy nghề theo quy định hiện hành.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Trường hợp lao động đã được hỗ trợ vốn để đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, nhưng sau khi được đào tạo, không tham gia lao động sẽ không được hưởng các chính sách hỗ trợ vay vốn tìm việc làm, hỗ trợ ổn dịnh cuộc sống được quy định tại Quyết định 74/TTg.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>b) Đối với những hộ có lao động sau khi đã được học nghề, đào tạo nghề mà cần vốn để chuyển đổi nghề thì được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội tối đa không quá 10 triệu đồng/ hộ với lãi suất bằng 0% trong thời gian 3 năm kể từ ngày được vay vốn.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>c) Nếu hộ có lao động đi xuất khẩu, ngoài mức hỗ trợ để học nghề nêu trên, trước khi đi còn được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội tối đa 20 triệu đồng cho 1 người đi xuất khẩu lao động với lãi suất bằng 0%. Mức vay, thời gian vay cụ thể căn cứ vào khả năng và yêu cầu thực tế của từng đối tượng. Ngoài ra, nếu hộ cần thêm vốn để chi phí cho việc đi xuất khẩu lao động thì được vay thêm từ Ngân hành Chính sách xã hội theo chính sách vay vốn đi lao động xuất khẩu hiện hành.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>d) Đối với những hộ có lao động nhưng không có nhu cầu học nghề mà có nhu cầu vay vốn để mua sắm nông cụ, máy móc làm dịch vụ cho các hộ sản xuất nông nghiệp trong vùng hoặc cần vốn để sản xuất kinh doanh hoặc làm thêm các ngành nghề khác. Từng hộ xây dựng phương án chuyển đổi nghề nêu rõ mục đích, nội dung, nhu cầu vốn cho việc chuyển đổi nghề, được Uỷ ban nhân dân xã xác nhận thì được ngân sách Trung ương hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng/ hộ và được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội tối đa 10 triệu đồng/hộ với lãi suất bằng 0% trong thời gian 3 năm kể từ ngày vay.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>đ) Đối với đối tượng thuộc diện thụ hưởng chính sách được quy định tại Quyết định 74/TTg mà có nhu cầu được vay thêm vốn để sản xuất, chuyển đổi nghề, kinh doanh thêm ngành nghề, dịch vụ khác thì vẫn được vay thêm vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội theo các chính sách cho vay hiện hành. Tuỳ vào đối tượng, nhu cầu và điều kiện cụ thể của từng hộ, Ngân hàng Chính sách xã hội có thể quyết định cho vay theo các quy định hiện hành.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>5. Quy trình và thủ tục cho vay: thực hiện theo hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội. Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay và có thể uỷ thác từng phần qua các tổ chức chính trị - xã hội trong việc cho vay vốn và thu hồi nợ.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>6. Lập kế hoạch</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Quy trình xây dựng, tổng hợp, giao kế hoạch hàng năm của địa phương tiến hành đồng thời với quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Hàng năm, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổng hợp kế hoạch nhu cầu vốn thực hiện Quyết định 74/TTg (bao gồm vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, vốn lồng ghép, vốn huy động và vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội) gửi Uỷ ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính (cùng thời gian lập dự toán ngân sách hàng năm).</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>7. Việc lập dự toán, cấp phát, quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí thực hiện theo quy định của luật ngân sách nhà nước và các văn bản hiện hành.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>8. Tổ chức thực hiện</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các tỉnh:</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>a) Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm và toàn diện trong việc chỉ đạo hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, chú trọng việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển đổi ngành nghề, nhất là đối với các các đối tượng đã được đào tạo nghề. Công bố công khai các tiêu chuẩn, đối tượng được thụ hưởng chính sách. Lập và phê duyệt Đề án thực hiện Quyết định 74/TTg của Thủ tướng Chính phủ của địa phương mình.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>b) Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện, đảm bảo việc thực hiện đúng mục đích, đúng đối tượng; không để xẩy ra thất thoát, tiêu cực.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>c) Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho cơ quan thường trực Quyết định 134/TTg làm cơ quan tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo, thực hiện Quyết định 74/TTg.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>d) Định kỳ 6 tháng và hàng năm (trước 20/6, 15/8 và trước 20/12) Uỷ ban nhân dân tỉnh tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện gửi Uỷ ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Chính phủ.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 6.7pt; TEXT-INDENT: 35pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Căn cứ Quyết định 74/TTg và văn bản này, Uỷ ban nhân dân các tỉnh xây dựng các văn bản hướng dẫn cụ thể, phù hợp với điều kiện của địa phương để thực hiện có hiệu quả Chính sách. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Uỷ ban Dân tộc để xem xét, giải quyết.</FONT></P>
<P>
<TABLE id=table1 style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" width="100%" border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" width="50%">&nbsp;</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" vAlign=top align=middle width="50%">
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM<BR>PHÓ CHỦ NHIỆM<BR></STRONG></FONT><SPAN><FONT size=2><STRONG>Hà Hùng</STRONG></FONT><FONT size=2>(đã ký)</FONT></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<P class=MsoNormal align=center>_________________________________________________________________________</P>
<P class=MsoNormal align=left><FONT face=Arial size=2>ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH....................</FONT></P>
<P class=MsoNormal align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>Phụ lục<BR>Biểu 1: Tổng hợp đối tượng thụ hưởng QĐ 74</STRONG></FONT></P>
<P>
<TABLE id=table2 width="100%" border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle width="4%" rowSpan=4><FONT face=Arial size=2>STT</FONT></TD>
<TD align=middle width="7%" rowSpan=4><FONT face=Arial size=2>Đơn vị</FONT></TD>
<TD align=middle width="4%" rowSpan=4><FONT face=Arial size=2>Số hộ dân tộc thiểu số (hộ)</FONT></TD>
<TD align=middle width="5%" rowSpan=4><FONT face=Arial size=2>Số hộ dân tộc thiểu số nghèo (hộ)</FONT></TD>
<TD align=middle width="5%">&nbsp;</TD>
<TD align=middle colSpan=7>
<P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Số hộ thuộc đối tượng thụ hưởng theo Quyết định 74/TTg</FONT></SPAN></P></TD>
<TD align=middle width="28%" colSpan=6>
<P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Nhu cầu vốn</FONT></SPAN></P></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="5%" rowSpan=3><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Tổng số hộ nghèo được thụ hưởng Quyết định 74<BR>&nbsp;(hộ)</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="4%" rowSpan=3><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Số hộ cần hỗ trợ đất ở (hộ</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="5%" rowSpan=3><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Số hộ cần hỗ trợ đất sản xuất (hộ)</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="31%" colSpan=5 height=59><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Số hộ cần hỗ trợ giải quyết việc làm</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="5%" rowSpan=3><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Tổng vốn</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="23%" colSpan=5 height=59><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Trong đó</FONT></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="5%" rowSpan=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Số hộ cần hỗ trợ giải quyết việc làm (hộ)</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="5%" rowSpan=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Số lao động đào tạo nghề (lao động)</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="6%" rowSpan=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Số lao động cần chuyển đổi ngành nghề<BR>&nbsp;(lao động)</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="6%" rowSpan=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Số hộ cần hỗ trợ vay vốn mua máy móc công cụ (hộ)</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="6%" rowSpan=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Số lao động cần hỗ trợ đi xuất khẩu lao động<BR>&nbsp;(lao động)</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="4%" rowSpan=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Vốn TW</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="9%" colSpan=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Vốn vay NHCSXH</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="3%" rowSpan=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Vốn ĐF</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="4%" rowSpan=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Vốn khác</FONT></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="5%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Vay không lãi suất</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="4%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Vay có lãi suất</FONT></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="4%"><FONT face=Arial size=2>1</FONT></TD>
<TD align=middle width="7%"><FONT face=Arial size=2>2</FONT></TD>
<TD align=middle width="4%"><FONT face=Arial size=2>3</FONT></TD>
<TD align=middle width="5%"><FONT face=Arial size=2>4</FONT></TD>
<TD align=middle width="5%"><FONT face=Arial size=2>5</FONT></TD>
<TD align=middle width="4%"><FONT face=Arial size=2>6</FONT></TD>
<TD align=middle width="5%"><FONT face=Arial size=2>7</FONT></TD>
<TD align=middle width="5%"><FONT face=Arial size=2>8</FONT></TD>
<TD align=middle width="5%"><FONT face=Arial size=2>9</FONT></TD>
<TD align=middle width="6%"><FONT face=Arial size=2>10</FONT></TD>
<TD align=middle width="6%"><FONT face=Arial size=2>11</FONT></TD>
<TD align=middle width="6%"><FONT face=Arial size=2>12</FONT></TD>
<TD align=middle width="5%"><FONT face=Arial size=2>13</FONT></TD>
<TD align=middle width="4%"><FONT face=Arial size=2>14</FONT></TD>
<TD align=middle width="5%"><FONT face=Arial size=2>15</FONT></TD>
<TD align=middle width="4%"><FONT face=Arial size=2>16</FONT></TD>
<TD align=middle width="3%"><FONT face=Arial size=2>17</FONT></TD>
<TD align=middle width="4%"><FONT face=Arial size=2>18</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%"><B><FONT face=Arial size=2>Tổng cộng</FONT></B></TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2>I</FONT></TD>
<TD width="7%"><FONT face=Arial size=2>Huyện A</FONT></TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD align=right width="4%"><I><FONT face=Arial size=2>1</FONT></I></TD>
<TD width="7%"><I><FONT face=Arial size=2>Xã A</FONT></I></TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD align=right width="4%"><I><FONT face=Arial size=2>2</FONT></I></TD>
<TD width="7%"><I><FONT face=Arial size=2>Xã B</FONT></I></TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD align=right width="4%"><I><FONT face=Arial size=2>3</FONT></I></TD>
<TD width="7%"><I><FONT face=Arial size=2>Xã C</FONT></I></TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2>...</FONT></TD>
<TD width="7%"><FONT face=Arial size=2>...</FONT></TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2>II</FONT></TD>
<TD width="7%"><FONT face=Arial size=2>Huyện B</FONT></TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD align=right width="4%"><I><FONT face=Arial size=2>1</FONT></I></TD>
<TD width="7%"><I><FONT face=Arial size=2>Xã A</FONT></I></TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD align=right width="4%"><I><FONT face=Arial size=2>2</FONT></I></TD>
<TD width="7%"><I><FONT face=Arial size=2>Xã B</FONT></I></TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD align=right width="4%"><I><FONT face=Arial size=2>3</FONT></I></TD>
<TD width="7%"><I><FONT face=Arial size=2>Xã C</FONT></I></TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2>...</FONT></TD>
<TD width="7%"><FONT face=Arial size=2>...</FONT></TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2>III</FONT></TD>
<TD width="7%"><FONT face=Arial size=2>Huyện C</FONT></TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD align=right width="4%"><I><FONT face=Arial size=2>1</FONT></I></TD>
<TD width="7%"><I><FONT face=Arial size=2>Xã A</FONT></I></TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD align=right width="4%"><I><FONT face=Arial size=2>2</FONT></I></TD>
<TD width="7%"><I><FONT face=Arial size=2>Xã B</FONT></I></TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD align=right width="4%"><I><FONT face=Arial size=2>3</FONT></I></TD>
<TD width="7%"><I><FONT face=Arial size=2>Xã C</FONT></I></TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD align=right width="4%">
<P align=left><FONT face=Arial size=2>...</FONT></P></TD>
<TD width="7%"><FONT face=Arial size=2>...</FONT></TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<P class=MsoNormal align=left><FONT face=Arial size=2><B><BR></B>UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH.......</FONT></P>
<P class=MsoNormal align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>Biểu 2: Tổng hợp nhu cầu hỗ trợ đất theo QĐ 74</STRONG></FONT></P>
<P>
<TABLE id=table3 width="100%" border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle width="3%" rowSpan=3><FONT face=Arial size=2>STT</FONT></TD>
<TD align=middle width="10%" rowSpan=3><FONT face=Arial size=2>Đơn vị</FONT></TD>
<TD align=middle colSpan=2 rowSpan=2><FONT face=Arial size=2>Tổng số hộ cần hỗ trợ đất ở</FONT></TD>
<TD align=middle width="16%" colSpan=2 rowSpan=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Số hộ có khả năng giải quyết được</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="16%" colSpan=2 rowSpan=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Số hộ không giải quyết được</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="29%" colSpan=4><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Nhu cầu vốn</FONT></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="10%" rowSpan=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Tổng vốn (triệu đồng)</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="19%" colSpan=3><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Trong đó</FONT></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="8%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Tổng số<BR>hộ</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="10%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Diện tích cần hỗ trợ (ha)</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="7%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Số hộ</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="8%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Diện tích (ha)</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="7%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Số hộ</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="8%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Diện tích (ha)</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="7%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Vốn TW (triệu đồng)</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="5%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Vốn ĐF (triệu đồng)</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="5%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Vốn khác (triệu đồng)</FONT></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="3%"><FONT face=Arial size=2>1</FONT></TD>
<TD align=middle width="10%"><FONT face=Arial size=2>2</FONT></TD>
<TD align=middle width="8%"><FONT face=Arial size=2>3</FONT></TD>
<TD align=middle width="10%"><FONT face=Arial size=2>4</FONT></TD>
<TD align=middle width="7%"><FONT face=Arial size=2>5</FONT></TD>
<TD align=middle width="8%"><FONT face=Arial size=2>6</FONT></TD>
<TD align=middle width="7%"><FONT face=Arial size=2>7</FONT></TD>
<TD align=middle width="8%"><FONT face=Arial size=2>8</FONT></TD>
<TD align=middle width="10%"><FONT face=Arial size=2>9</FONT></TD>
<TD align=middle width="7%"><FONT face=Arial size=2>10</FONT></TD>
<TD align=middle width="5%"><FONT face=Arial size=2>11</FONT></TD>
<TD align=middle width="5%"><FONT face=Arial size=2>12</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="10%"><B><FONT face=Arial size=2>Tổng cộng</FONT></B></TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="10%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="10%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2>I</FONT></TD>
<TD width="10%"><FONT face=Arial size=2>Huyện A</FONT></TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="10%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="10%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD align=right width="4%"><I><FONT face=Arial size=2>1</FONT></I></TD>
<TD width="10%"><I><FONT face=Arial size=2>Xã A</FONT></I></TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="10%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="10%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD align=right width="4%"><I><FONT face=Arial size=2>2</FONT></I></TD>
<TD width="10%"><I><FONT face=Arial size=2>Xã B</FONT></I></TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="10%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="10%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD align=right width="4%"><I><FONT face=Arial size=2>3</FONT></I></TD>
<TD width="10%"><I><FONT face=Arial size=2>Xã C</FONT></I></TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="10%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="10%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2>...</FONT></TD>
<TD width="10%"><FONT face=Arial size=2>...</FONT></TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="10%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="10%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2>II</FONT></TD>
<TD width="10%"><FONT face=Arial size=2>Huyện B</FONT></TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="10%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="10%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD align=right width="4%"><I><FONT face=Arial size=2>1</FONT></I></TD>
<TD width="10%"><I><FONT face=Arial size=2>Xã A</FONT></I></TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="10%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="10%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD align=right width="4%"><I><FONT face=Arial size=2>2</FONT></I></TD>
<TD width="10%"><I><FONT face=Arial size=2>Xã B</FONT></I></TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="10%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="10%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD align=right width="4%"><I><FONT face=Arial size=2>3</FONT></I></TD>
<TD width="10%"><I><FONT face=Arial size=2>Xã C</FONT></I></TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="10%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="10%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2>...</FONT></TD>
<TD width="10%"><FONT face=Arial size=2>...</FONT></TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="10%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="10%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2>III</FONT></TD>
<TD width="10%"><FONT face=Arial size=2>Huyện C</FONT></TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="10%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="10%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD align=right width="4%"><I><FONT face=Arial size=2>1</FONT></I></TD>
<TD width="10%"><I><FONT face=Arial size=2>Xã A</FONT></I></TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="10%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="10%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD align=right width="4%"><I><FONT face=Arial size=2>2</FONT></I></TD>
<TD width="10%"><I><FONT face=Arial size=2>Xã B</FONT></I></TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="10%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="10%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD align=right width="4%"><I><FONT face=Arial size=2>3</FONT></I></TD>
<TD width="10%"><I><FONT face=Arial size=2>Xã C</FONT></I></TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="10%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="10%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD align=right width="4%">
<P align=left><FONT face=Arial size=2>...</FONT></P></TD>
<TD width="10%"><FONT face=Arial size=2>...</FONT></TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="10%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="10%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<P class=MsoNormal align=left><FONT face=Arial size=2>UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH...............</FONT></P>
<P class=MsoNormal align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>Biểu 3: Tổng hợp nhu cầu hỗ trợ đất sản xuất theo QĐ 94</STRONG></FONT></P>
<P>
<TABLE id=table4 width="100%" border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle width="3%" rowSpan=4><FONT face=Arial size=2>STT</FONT></TD>
<TD align=middle width="6%" rowSpan=4><FONT face=Arial size=2>Đơn vị</FONT></TD>
<TD align=middle colSpan=13><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Số hộ cần hỗ trợ đất sản xuất</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="31%" colSpan=6><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Nhu cầu vốn (triệu đồng)</FONT></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="4%" rowSpan=3><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Tổng số hộ cần hỗ trợ đất sản xuất (hộ)</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle colSpan=6><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Số hộ không có đất sản xuất (hộ)</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="25%" colSpan=6><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Số hộ thiếu một phần đất sản xuất (hộ)</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="4%" rowSpan=3><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Tổng vốn (triệu đồng)</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="26%" colSpan=5><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Trong đó</FONT></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="5%" rowSpan=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Tổng số hộ không có đất sản xuất (hộ)</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="4%" rowSpan=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Diện tích (ha)</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="7%" colSpan=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Quỹ đất có khả năng giải quyết</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="7%" colSpan=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Số không có khả năng giải quyết được</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="4%" rowSpan=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Tổng số hộ thiếu 1 phần đất SX (hộ)</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="4%" rowSpan=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Diện tích (ha)</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="8%" colSpan=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Quỹ đất có khả năng giải quyết</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="7%" colSpan=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Số không có khả năng giải quyết được</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="4%" rowSpan=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Vốn TW (triệu đồng)</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="9%" colSpan=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Vốn vay <BR>NHCSXH<BR>(triệu đồng)</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="5%" rowSpan=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Vốn&nbsp; ĐF (triệu đồng)</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="5%" rowSpan=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Vốn khác (triệu đồng)</FONT></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="2%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Số hộ</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="4%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Diện tích (ha)</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="2%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Số hộ</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="4%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Diện tích (ha)</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="4%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Số hộ</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="4%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Diện tích (ha)</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="3%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Số hộ</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="3%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Diện tích (ha)</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="5%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Vay không lãi suất</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="3%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Vay có lãi suất</FONT></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="3%"><FONT face=Arial size=2>1</FONT></TD>
<TD align=middle width="6%"><FONT face=Arial size=2>2</FONT></TD>
<TD align=middle width="4%"><FONT face=Arial size=2>3</FONT></TD>
<TD align=middle width="5%"><FONT face=Arial size=2>4</FONT></TD>
<TD align=middle width="4%"><FONT face=Arial size=2>5</FONT></TD>
<TD align=middle width="2%"><FONT face=Arial size=2>6</FONT></TD>
<TD align=middle width="4%"><FONT face=Arial size=2>7</FONT></TD>
<TD align=middle width="2%"><FONT face=Arial size=2>8</FONT></TD>
<TD align=middle width="4%"><FONT face=Arial size=2>9</FONT></TD>
<TD align=middle width="4%"><FONT face=Arial size=2>10</FONT></TD>
<TD align=middle width="4%"><FONT face=Arial size=2>11</FONT></TD>
<TD align=middle width="4%"><FONT face=Arial size=2>12</FONT></TD>
<TD align=middle width="4%"><FONT face=Arial size=2>13</FONT></TD>
<TD align=middle width="3%"><FONT face=Arial size=2>14</FONT></TD>
<TD align=middle width="4%"><FONT face=Arial size=2>15</FONT></TD>
<TD align=middle width="4%"><FONT face=Arial size=2>16</FONT></TD>
<TD align=middle width="4%"><FONT face=Arial size=2>17</FONT></TD>
<TD align=middle width="5%"><FONT face=Arial size=2>18</FONT></TD>
<TD align=middle width="3%"><FONT face=Arial size=2>19</FONT></TD>
<TD align=middle width="5%"><FONT face=Arial size=2>20</FONT></TD>
<TD align=middle width="5%"><FONT face=Arial size=2>21</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%"><B><FONT face=Arial size=2>Tổng cộng</FONT></B></TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="2%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="2%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD width="3%"><FONT face=Arial size=2>I</FONT></TD>
<TD width="6%"><FONT face=Arial size=2>Huyện A</FONT></TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="2%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="2%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD align=right width="3%"><I><FONT face=Arial size=2>1</FONT></I></TD>
<TD width="6%"><I><FONT face=Arial size=2>Xã A</FONT></I></TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="2%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="2%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD align=right width="3%"><I><FONT face=Arial size=2>2</FONT></I></TD>
<TD width="6%"><I><FONT face=Arial size=2>Xã B</FONT></I></TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="2%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="2%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD align=right width="3%"><I><FONT face=Arial size=2>3</FONT></I></TD>
<TD width="6%"><I><FONT face=Arial size=2>Xã C</FONT></I></TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="2%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="2%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD width="3%"><FONT face=Arial size=2>...</FONT></TD>
<TD width="6%"><FONT face=Arial size=2>...</FONT></TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="2%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="2%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD width="3%"><FONT face=Arial size=2>II</FONT></TD>
<TD width="6%"><FONT face=Arial size=2>Huyện B</FONT></TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="2%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="2%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD align=right width="3%"><I><FONT face=Arial size=2>1</FONT></I></TD>
<TD width="6%"><I><FONT face=Arial size=2>Xã A</FONT></I></TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="2%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="2%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD align=right width="3%"><I><FONT face=Arial size=2>2</FONT></I></TD>
<TD width="6%"><I><FONT face=Arial size=2>Xã B</FONT></I></TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="2%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="2%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD align=right width="3%"><I><FONT face=Arial size=2>3</FONT></I></TD>
<TD width="6%"><I><FONT face=Arial size=2>Xã C</FONT></I></TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="2%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="2%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD width="3%"><FONT face=Arial size=2>...</FONT></TD>
<TD width="6%"><FONT face=Arial size=2>...</FONT></TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="2%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="2%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD width="3%"><FONT face=Arial size=2>III</FONT></TD>
<TD width="6%"><FONT face=Arial size=2>Huyện C</FONT></TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="2%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="2%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD align=right width="3%"><I><FONT face=Arial size=2>1</FONT></I></TD>
<TD width="6%"><I><FONT face=Arial size=2>Xã A</FONT></I></TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="2%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="2%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD align=right width="3%"><I><FONT face=Arial size=2>2</FONT></I></TD>
<TD width="6%"><I><FONT face=Arial size=2>Xã B</FONT></I></TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="2%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="2%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD align=right width="3%"><I><FONT face=Arial size=2>3</FONT></I></TD>
<TD width="6%"><I><FONT face=Arial size=2>Xã C</FONT></I></TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="2%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="2%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD align=right width="3%">
<P align=left><FONT face=Arial size=2>...</FONT></P></TD>
<TD width="6%"><FONT face=Arial size=2>...</FONT></TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="2%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="2%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="3%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<P class=MsoNormal align=left><FONT face=Arial size=2>UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH..........</FONT></P>
<P class=MsoNormal align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>Biểu 4: Tổng hợp nhu cầu về giải quyết việc làm</STRONG></FONT></P>
<P>
<TABLE id=table5 width="100%" border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle width="4%" rowSpan=4><FONT face=Arial size=2>STT</FONT></TD>
<TD align=middle width="10%" rowSpan=4><FONT face=Arial size=2>Đơn vị</FONT></TD>
<TD align=middle colSpan=5><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Tổng số hộ cần hỗ trợ giải quyết việc làm</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle colSpan=6><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Tổng nhu cấu vốn</FONT></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="8%" rowSpan=3><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Tổng số hộ cần hỗ trợ giải quyết việc làm (hộ)</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="8%" rowSpan=3><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Số lao động đào tạo nghề<BR>(lao động)</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="7%" rowSpan=3><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Số lao động cần chuyển đổi ngành nghề (lao động)</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="12%" rowSpan=3><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Số hộ cần hỗ trợ vay vốn mua máy móc công cụ, kinh doanh thêm ngành nghề khác (hộ)</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="7%" rowSpan=3><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Số lao động cần hỗ trợ đi xuất khẩu lao động (lao động)</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="5%" rowSpan=3><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Tổng nhu cầu vốn (triệu đồng)</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle colSpan=5><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Trong đó</FONT></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="6%" rowSpan=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Vốn Trung ương (triệu đồng)</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="11%" colSpan=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Vốn vay NHCSXH<BR>(triệu đồng)</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="7%" rowSpan=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Vốn địa phương (triệu đồng)</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="6%" rowSpan=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Vốn khác (triệu đồng)</FONT></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="5%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Vay không lãi suất</FONT></SPAN></TD>
<TD align=middle width="5%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Vay có lãi suất</FONT></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="4%"><FONT face=Arial size=2>1</FONT></TD>
<TD align=middle width="10%"><FONT face=Arial size=2>2</FONT></TD>
<TD align=middle width="8%"><FONT face=Arial size=2>3</FONT></TD>
<TD align=middle width="8%"><FONT face=Arial size=2>4</FONT></TD>
<TD align=middle width="7%"><FONT face=Arial size=2>5</FONT></TD>
<TD align=middle width="12%"><FONT face=Arial size=2>6</FONT></TD>
<TD align=middle width="7%"><FONT face=Arial size=2>7</FONT></TD>
<TD align=middle width="5%"><FONT face=Arial size=2>8</FONT></TD>
<TD align=middle width="6%"><FONT face=Arial size=2>9</FONT></TD>
<TD align=middle width="5%"><FONT face=Arial size=2>10</FONT></TD>
<TD align=middle width="5%"><FONT face=Arial size=2>11</FONT></TD>
<TD align=middle width="7%"><FONT face=Arial size=2>12</FONT></TD>
<TD align=middle width="6%"><FONT face=Arial size=2>13</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD width="4%">&nbsp;</TD>
<TD width="10%"><B><FONT face=Arial size=2>Tổng cộng</FONT></B></TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="12%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2>I</FONT></TD>
<TD width="10%"><FONT face=Arial size=2>Huyện A</FONT></TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="12%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD align=right width="4%"><I><FONT face=Arial size=2>1</FONT></I></TD>
<TD width="10%"><I><FONT face=Arial size=2>Xã A</FONT></I></TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="12%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD align=right width="4%"><I><FONT face=Arial size=2>2</FONT></I></TD>
<TD width="10%"><I><FONT face=Arial size=2>Xã B</FONT></I></TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="12%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD align=right width="4%"><I><FONT face=Arial size=2>3</FONT></I></TD>
<TD width="10%"><I><FONT face=Arial size=2>Xã C</FONT></I></TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="12%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2>...</FONT></TD>
<TD width="10%"><FONT face=Arial size=2>...</FONT></TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="12%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2>II</FONT></TD>
<TD width="10%"><FONT face=Arial size=2>Huyện B</FONT></TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="12%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD align=right width="4%"><I><FONT face=Arial size=2>1</FONT></I></TD>
<TD width="10%"><I><FONT face=Arial size=2>Xã A</FONT></I></TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="12%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD align=right width="4%"><I><FONT face=Arial size=2>2</FONT></I></TD>
<TD width="10%"><I><FONT face=Arial size=2>Xã B</FONT></I></TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="12%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD align=right width="4%"><I><FONT face=Arial size=2>3</FONT></I></TD>
<TD width="10%"><I><FONT face=Arial size=2>Xã C</FONT></I></TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="12%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2>...</FONT></TD>
<TD width="10%"><FONT face=Arial size=2>...</FONT></TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="12%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD width="4%"><FONT face=Arial size=2>III</FONT></TD>
<TD width="10%"><FONT face=Arial size=2>Huyện C</FONT></TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="12%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD align=right width="4%"><I><FONT face=Arial size=2>1</FONT></I></TD>
<TD width="10%"><I><FONT face=Arial size=2>Xã A</FONT></I></TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="12%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD align=right width="4%"><I><FONT face=Arial size=2>2</FONT></I></TD>
<TD width="10%"><I><FONT face=Arial size=2>Xã B</FONT></I></TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="12%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD align=right width="4%"><I><FONT face=Arial size=2>3</FONT></I></TD>
<TD width="10%"><I><FONT face=Arial size=2>Xã C</FONT></I></TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="12%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD align=right width="4%">
<P align=left><FONT face=Arial size=2>...</FONT></P></TD>
<TD width="10%"><FONT face=Arial size=2>...</FONT></TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="8%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="12%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="5%">&nbsp;</TD>
<TD width="7%">&nbsp;</TD>
<TD width="6%">&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<P><FONT face=Arial size=2><B>Ghi chú:</B><BR>Số lao động cần vay cao hơn mức quy định tại QĐ 74: Số .....lao động; số vốn........triệu đồng</FONT></P>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.